Ενημέερωση συναδέλφων για τα νέα μέτρα στις εκδηλώσεις των πανεπιστημίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή φωτογράφων, εικονοληπτών και ανθοπωλών
στις τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων – διπλωματούχων του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό

έτος 2021-2022.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 312/9.9.2021 Απόφαση της Εταιρείας Αξιοποίησης και
Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών, καθορίστηκε ο τρόπος και η διαδικασία συμμετοχής
φωτογράφων, εικονοληπτών και ανθοπωλών στις τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων – διπλωματούχων του
Πανεπιστημίου Πατρών. Σύμφωνα με την απόφαση γνώμονας της οποίας είναι η αρτιότερη οργάνωση των
τελετών ορκωμοσίας:
Α. Θα χορηγηθούν :
(3) τρεις άδειες φωτογράφισης
(3) τρεις άδειες λήψης βίντεο
(3) τρεις άδειες ανθοπωλών
Διευκρινίζεται ότι για κάθε άδεια παρέχεται ταυτόχρονα άδεια παρουσίας στον εξωτερικό χώρο των
τελετών σε 2 ακόμη συνεργάτες που έχουν σχέση με την εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο που θα λάβει
τη διαπίστευση. Δραστηριότητα επαγγελματικού τύπου φωτογράφισης ή βιντεοσκόπησης εντός της
αίθουσας ορκωμοσίας θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε ένα άτομο ανά αντίστοιχη άδεια (και
όχι στους πιθανούς συνεργάτες του αδειούχου).
Β. Οι επαγγελματίες φωτογράφοι, εικονολήπτες και ανθοπώλες που επιθυμούν χορήγηση άδειας στις
τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων – διπλωματούχων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, καλούνται να
υποβάλλουν αίτηση (Παράρτημα 1, προσαρτάται) για χορήγηση άδειας φωτογράφισης ή λήψης βίντεο ή
πώλησης ανθέων στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου
Πατρών, από 16 Σεπτεμβρίου 2021 έως και 7 Οκτωβρίου 2021 (εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν
δεκτές) συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
3. Τίτλο σπουδών ή βεβαίωση προϋπηρεσίας
4. Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας: Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική
διεύθυνση, τηλέφωνα (σταθερό και κινητό), ιστοσελίδα
5. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
6. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
7. Πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών Γ.Ε.Μ.Η. για ιδιοκτήτη φωτογραφείου, ανθοπωλείου
8. Βεβαίωση του σωματείου ή συλλόγου ή επιμελητηρίου τρέχοντος έτους.
9. Στοιχεία συνεργατών (φωτογραφείων – ανθοπωλείων – εικονοληπτών) με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται από το εκάστοτε φωτογραφείο – ανθοπωλείο – εικονολήπτη:
– Πρόσφατο αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει o Α.Φ.Μ. & η Δ.Ο.Υ.
– Βεβαίωση για τον ίδιο τον συνεργάτη (με υπαλληλική σχέση ή ελεύθερο επαγγελματία) από το
αντίστοιχο σύλλογο ή σωματείο ή επιμελητήριο για το τρέχον έτος.
– Ταχυδρομική διεύθυνση εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό και σταθερό τηλέφωνο.
– Για τους ελεύθερους επαγγελματίες (συνεργάτες): φωτοτυπία πρόσφατου
τιμολογίου/απόδειξης και φωτοαντίγραφο σύμβασης ή εγγράφου από το οποίο να προκύπτει
η επαγγελματική συνεργασία με το φωτογραφείο – ανθοπωλείο – εικονολήπτη για το τρέχον
έτος.
– Για τους συνεργάτες με υπαλληλική σχέση: φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας με το
φωτογραφείο – ανθοπωλείο – εικονολήπτη.

Γ. Να υπογράψουν Πράξη/Δήλωση (Παράρτημα 2, προσαρτάται) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με
την οποία θα αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις φωτογράφισης ή λήψης βίντεο ή πώλησης
ανθέων (το Παράρτημα 2 κατατίθεται μαζί με τα δικαιολογητικά).
(Η πράξη/δήλωση αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη
φωτογραφείου – ανθοπωλείου – εικονολήπτη, αλλά και από τους συνεργάτες αυτών, οι οποίοι
ενημερώνονται για την παρούσα πρόσκληση με ευθύνη των φωτογραφείων – ανθοπωλείων –
εικονοληπτών που αιτούνται τη χορήγηση αδείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών).
Δ. Για τη χορήγηση άδειας φωτογράφισης, λήψης βίντεο ή πώλησης ανθέων επιβάλλεται χρηματικό
τέλος, με τιμή εκκίνησης οχτακόσια (800) ευρώ ετησίως ανά άδεια.
Το χρηματικό τέλος καταβάλλεται εφάπαξ σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας Αξιοποίησης και
Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Μετά το πέρας του ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι τρεις αιτούντες ανά είδος άδειας (δηλ.
φωτογράφοι – εικονολήπτες – ανθοπώλες), οι οποίοι:
α) προσέφεραν το υψηλότερο χρηματικό τέλος κατά τα αναφερόμενα στην αίτησή τους,
β) αποδέχθηκαν τους όρους και πληρούν τις προϋποθέσεις,
θα κληθούν με νεότερη επιστολή να καταθέσουν εντός (5) εργάσιμων ημερών το αντίστοιχο χρηματικό
τέλος σύμφωνα με την αίτησή τους στο λογαριασμό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της
Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Στη συνέχεια θα χορηγηθεί η σχετική άδεια και θα αναρτηθεί ο τελικός κατάλογος με τα ονόματα των
φωτογράφων, ανθοπωλών, εικονοληπτών (και των συνεργατών τους), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις
τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων – διπλωματούχων του Πανεπιστημίου Πατρών στην Κεντρική ιστοσελίδα
του Ιδρύματος. Επισημαίνεται ότι, οι φωτογράφοι, ανθοπώλες εικονολήπτες (και οι συνεργάτες τους) που
δεν συμμορφώνονται με τους όρους και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται στο
Παράρτημα 2 στερούνται την άδεια συμμετοχής στις τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων – διπλωματούχων
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Γνωστοποιείται ότι:
Α) Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κοινοτική Οδηγία
2016/679/ΕΕ), οι τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων – διπλωματούχων του Πανεπιστημίου Πατρών
βιντεοσκοπούνται, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής λαμβάνονται φωτογραφίες και βίντεο των
ορκιζόμενων και των παρευρισκόμενων στην τελετή. Οι διαπιστευμένοι φωτογράφοι – εικονολήπτες με
αποκλειστικά δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών
δεδομένων των πτυχιούχων – διπλωματούχων και όλων των παρευρισκομένων στις τελετές, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Β) Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν την ενημέρωση για τις τελετές ορκωμοσίας του Πανεπιστημίου
Πατρών (πρόγραμμα ορκωμοσιών, οδηγίες προς ενδιαφερόμενους κ.ά.), θα αναρτώνται στο σχετικό
δικτυακό τόπο: https://www.upatras.gr/category/news/

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΔΠΠΠ

Αλέξανδρος Κατσαούνης
Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών

*Το Παράρτημα 1 & 2 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος εγγράφου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Αίτηση χορήγησης αδείας φωτογράφισης ή λήψης βίντεο ή πώλησης ανθέων φωτογράφων,
ανθοπωλών, εικονοληπτών στις τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων – διπλωματούχων, για το ακαδημαϊκό
έτος 2021-2022.
ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυμο:………………………………. ΠΡΟΣ:
Όνομα:…………………………………. το Πανεπιστήμιο Πατρών
Πατρώνυμο:………………………….. Αριθ.πρωτ……………………………..
Επωνυμία επιχείρησης:………….
………………………………………………. Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια:
Διεύθυνση:…………………………… (επιλέξτε ένα από τα παρακάτω)
………………………………………………. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ □
Ιστοσελίδα:………………………….. ΛΗΨΗΣ ΒΙΝΤΕΟ □
E-mail:…………………………………….. ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΘΕΩΝ □
Τηλέφωνο Εργασίας:………………. Στις τελετές ορκωμοσίας των πτυχιούχων –
Κινητό τηλέφωνο:……………………. διπλωματούχων του Πανεπιστημίου Πατρών,
Α.Φ.Μ.:…………………………………… για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Πάτρα, …../……/2021 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ:…………..
……………………………………………………………………………….
(τιμή εκκίνησης: 800 ευρώ ετησίως)

…………………………………..
(υπογραφή)
Συνημμένα:
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
3. Τίτλο σπουδών ή βεβαίωση προϋπηρεσίας
4. Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας: Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα
(σταθερό και κινητό), ιστοσελίδα
5. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
6. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
7. Πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών Γ.Ε.Μ.Η. για ιδιοκτήτη φωτογραφείου, ανθοπωλείου
8. Βεβαίωση του σωματείου ή συλλόγου ή επιμελητηρίου τρέχοντος έτους.
9. Στοιχεία συνεργατών (φωτογραφείων – ανθοπωλείων – εικονοληπτών) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται από το εκάστοτε φωτογραφείο – ανθοπωλείο – εικονολήπτη:
– Πρόσφατο αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει oΑ.Φ.Μ. & η Δ.Ο.Υ.
– Βεβαίωση για τον ίδιο τον συνεργάτη (με υπαλληλική σχέση ή ελεύθερο επαγγελματία) από το αντίστοιχο σύλλογο
ή σωματείο ή επιμελητήριο για το τρέχον έτος.
– Ταχυδρομική διεύθυνση εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό και σταθερό τηλέφωνο.
– Για τους ελεύθερους επαγγελματίες (συνεργάτες): φωτοτυπία πρόσφατου τιμολογίου/απόδειξης και
φωτοαντίγραφο σύμβασης ή εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η επαγγελματική συνεργασία με το
φωτογραφείο – ανθοπωλείο – εικονολήπτη για το τρέχον έτος.
– Για τους συνεργάτες με υπαλληλική σχέση: φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας με το φωτογραφείο –
ανθοπωλείο – εικονολήπτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΘΟΠΩΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022.
Σύμφωνα με την αριθμ. 312/9.9.2021 απόφαση της Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας
του Πανεπιστημίου Πατρών που αφορά τη συμμετοχή διαπιστευμένων φωτογράφων, εικονοληπτών και
ανθοπωλών στις τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων-διπλωματούχων του Πανεπιστημίου Πατρών ο/η κάτωθι
υπογεγραμμένος/η _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , με Α.Δ.Τ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ έλαβα
γνώση και αποδέχομαι τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις :
1. Οι φωτογράφοι, εικονολήπτες και ανθοπώλες που καλύπτουν τις τελετές ορκωμοσίας, πρέπει να
είναι μέλη αναγνωρισμένου σωματείου ή συλλόγου ή επιμελητηρίου και διαπιστευμένοι από το
Πανεπιστήμιο Πατρών. Καταθέτουν δε, κατ’ έτος, σχετική βεβαίωση του φορέα τους και όσα
επιπλέον δικαιολογητικά ζητούνται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
συμμετοχή στη διαδικασία φωτογράφισης, λήψης βίντεο και πώλησης ανθέων των τελετών
ορκωμοσίας πτυχιούχων-διπλωματούχων του Ιδρύματος.
2. Για τη χορήγηση άδειας φωτογράφισης, λήψης βίντεο, πώλησης ανθέων στις τελετές ορκωμοσίας
πτυχιούχων – διπλωματούχων επιβάλλεται χρηματικό τέλος, με τιμή εκκίνησης οχτακοσίων (800)
ευρώ ετησίως ανά άδεια.
3. Το χρηματικό τέλος καταβάλλεται εφάπαξ σε λογαριασμό της Εταιρείας Αξιοποίησης και
Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Απαραιτήτως θα πρέπει να αναγράφεται
το όνομα του φωτογράφου – ανθοπώλη – εικονολήπτη για τον οποίο γίνεται η σχετική κατάθεση.
4. Κατά τη διάρκεια των τελετών, οι φωτογράφοι, εικονολήπτες και ανθοπώλες υποχρεούνται να
φέρουν σε εμφανές σημείο την κάρτα διαπίστευσης (ταυτότητα) που θα τους δοθεί από το
Πανεπιστήμιο.
5. Η ανάθεση της φωτογράφισης, λήψης βίντεο και πώλησης ανθέων γίνεται στους τρεις αιτούντες
ανά είδος άδειας, οι οποίοι θα επιβάλλουν το υψηλότερο χρηματικό τέλος, με τιμή εκκίνησης
οχτακόσια (800) ευρώ ετησίως ανά άδεια. Διευκρινίζεται ότι για κάθε άδεια παρέχεται
ταυτόχρονα άδεια σε 2 ακόμη συνεργάτες που έχουν σχέση με την εταιρεία ή το φυσικό
πρόσωπο που θα λάβει τη διαπίστευση. Δραστηριότητα επαγγελματικού τύπου φωτογράφισης
ή βιντεοσκόπησης εντός της αίθουσας ορκωμοσίας θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε
ένα άτομο ανά αντίστοιχη άδεια (και όχι στους πιθανούς συνεργάτες του αδειούχου).
6. Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής, οι διαπιστευμένοι φωτογράφοι, εικονολήπτες και ανθοπώλες
πρέπει να βρίσκονται σε καθορισμένες θέσεις, που θα ορίζονται από τους υπαλλήλους του
Ιδρύματος, οι οποίοι έχουν και τη μέριμνα των τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων-διπλωματούχων.
Ο αριθμός των διαπιστευμένων ατόμων που θα παρευρίσκονται στους εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους πραγματοποίησης των τελετών ορκωμοσίας καθορίζονται από το
Πανεπιστήμιο Πατρών.
7. Η συμπεριφορά των φωτογράφων, εικονοληπτών και ανθοπωλών, καθ’ όλη τη διάρκεια της
τελετής και της παραμονής τους στο χώρο του Πανεπιστημίου, πρέπει να είναι κόσμια, καθώς και
η ένδυση τους η ενδεδειγμένη για την περίσταση.
8. Η χρήση του επαγγελματικού εξοπλισμού πρέπει να είναι διακριτική και να μην παρεμποδίζει την
εκδήλωση.
9. Επιτρέπεται η επαγγελματική βιντεοσκόπηση των τελετών, καθώς και η ανάρτηση των
φωτογραφιών των τελετών ορκωμοσίας πτυχιούχων-διπλωματούχων του Πανεπιστημίου Πατρών
στην επαγγελματική ιστοσελίδα των διαπιστευμένων φωτογράφων αποκλειστικά και μόνο με
πρόσβαση σε αυτές μέσω κωδικού χρήστη, ο οποίος θα δίνεται στους ενδιαφερόμενους
πτυχιούχους-διπλωματούχους κατά την τελετή ορκωμοσίας, με τρόπο που να διασφαλίζεται με
αποκλειστική ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη των φωτογράφων, εικονοληπτών η προστασία των
προσωπικών δεδομένων όλων των παρευρισκομένων στις τελετές, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

 Το Πανεπιστήμιο Πατρών δικαιούται να ανακαλέσει την άδεια φωτογράφισης, λήψης βίντεο,
πώλησης ανθέων στις τελετές ορκωμοσίας των πτυχιούχων – διπλωματούχων αν αποδεδειγμένα
διαπιστώσει ότι:
Α) Προκύψει οποιαδήποτε μεταβολή σε σχέση με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
των φωτογράφων, εικονοληπτών και ανθοπωλών (διακοπή επαγγέλματος, μη νόμιμη άσκηση
αυτού, κ.λ.π) και
Β) Οι διαπιστευμένοι φωτογράφοι, ανθοπώλες, εικονολήπτες δεν συμμορφώνονται με τους
όρους και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται ανωτέρω.
 Το Πανεπιστήμιο Πατρών ουδεμία ευθύνη φέρει για οτιδήποτε αφορά στην εν γένει άσκηση του
επαγγέλματος των φωτογράφων, εικονοληπτών και ανθοπωλών, στους οποίους θα δοθεί άδεια
και ειδικότερα στην άσκηση του επαγγέλματος στο πλαίσιο της εν λόγω διαπίστευσης. Διατηρεί δε
το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ζητεί επικαιροποίηση των προσκομισθέντων δικαιολογητικών.
 Λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης covid 19 και σε
περιπτώσεις που κριθεί αναγκαία η ακύρωση των δια ζώσης τελετών ορκωμοσίας του
Πανεπιστημίου Πατρών, η άδεια δύναται να παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η
αναστολή μετά από αίτηση του αδειούχου και έγκριση του ΔΣ της Εταιρείας Αξιοποίησης και
Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
 Διευκρινίζεται ότι, ως ακαδημαϊκό έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου έως
και την 31η Αυγούστου εκάστου έτους.

Πάτρα, ……………..
Ο/Η δηλών/ούσα

Σχετικά Άρθρα

Ενημερωση για επαφές με την ΚΟΕ(Κολυμβιτικη ομοσπονδία) με αφορμη το περιστατικο Βερβερίδη

Η ΕΦΕ   αφότου έλαβε την επιστολή-καταγγελία του συναδέλφου Βασίλη Βερβερίδη (μέλους της εφε— Θεσσαλονίκη) για το περιστατικό που συνέβη στην Θεσσαλονίκη σε αγώνα υδατοσφαίρισης , απέστειλε  επιστολή   διαμαρτυρίας προς την ΚΟΕ εκφράζοντας την αγανάκτηση αλλά και την δυσφορία της για την συμπεριφορά του αλυτάρχη προς το πρόσωπο του συναδέλφου Σήμερα  κατόπιν  τηλεφωνικής επικοινωνίας(σε πρώτο στάδιο) […]

Εκτακτη συνεδριαση του Δ.Σ της ΕΦΕ

Εκτακτη συνεδριαση του Δ.Σ της ΕΦΕ με τηλεδιασκεψη  μεσω Zoom με ενα και μοναδικο θεμα την κληρωση των pool ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Προς τους κ. Βασίλη Ασβεστόπουλο                        Γεν. Γραμματέα Δ.Σ κ. Γιώργος Παπαθανασίου                      Αντιπρόεδρο Δ.Σ κ. Στέλιο Μισίνα                                          Ειδ. Γραμματέα Δ.Σ κ. Αποστόλη Παπανικολάου                  Ταμία Δ.Σ   Τα μέλη του ΔΣ κ. Παναγιώτη Μοσχανδρέου κ. […]