Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

του  

Σωματείου «ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ»  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’:  

ΊΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΊΑ – ΣΉΜΑ – ΈΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΊ – ΜΈΣΑ  

Άρθρο 1ο 

Ιδρύεται επαγγελματικό σωματείο φωτορεπόρτερ με την επωνυμία  «ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ»  με έδρα την Αθήνα, και σήμα που απεικονίζει δύο κεφαλαία «ΕΨΙΛΟΝ» και ένα πεζό  «ΦΙ» μεταξύ και επ` αυτών, σε ελεύθερη γραφή και σφραγίδα κυκλική η οποία στην  περιφέρειά της φέρει τον τίτλο της ένωσης και την χρονολογία ίδρυσης και στο  κέντρο το παραπάνω σήμα.  Το σωματείο θα αναφέρεται στο εξής με τα αρχικά στοιχεία Ε.Φ.Ε.  Στις σχέσεις του με διεθνείς οργανώσεις και οργανισμούς, θα χρησιμοποιείται  η επωνυμία <UNION OF PHOTOJOURNALISTS and PRESS PHOTOGRAFERS  OF GREECE> ή τα αρχικά γράμματά της ( U.P.P.P.G .). 

Η Ε.Φ.Ε. προέρχεται από τη συγχώνευση των παρακάτω Επαγγελματικών  Ενώσεων Φωτορεπόρτερ:  

α) Ένωση Φωτοειδησεογράφων Ελλάδος (Ε.Φ.Ε)  

Σωματείο ιδρυθέν το 1970 από τη συγχώνευση των Ενώσεων :  

  1. Ένωση Φωτορεπόρτερ Αθηνών (Ε.Φ.Α.) με έτος ίδρυσης το 1945.  2. Πανελλήνια Ένωση Φωτορεπόρτερ (Π.Ε.Φ.) με έτος ίδρυσης το 1958.  3. Εθνική Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος (Ε.Ε.Φ.Ε.) με έτος ίδρυσης το  1967.  

β) Ένωση Νέων Ελλήνων Φωτορεπόρτερ (Ε.Ν.Ε.Φ.) Σωματείο  ιδρυθέν το 1981.  

γ) Πανελλήνια Ένωση Φωτορεπόρτερ (Π.Ε.ΦΩΤ.) Σωματείο  ιδρυθέν το 1981.  

Τα μέλη των παραπάνω Ενώσεων (Ε.Φ.Ε., Ε.Ν.Ε.Φ., Π.Ε.ΦΩΤ.) που είχαν  εγγραφεί μέχρι 31-12-1990 αλλά και οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες του κλάδου  (αναγνωρισμένοι βάσει του Ν. 4286/63) που υπογράφουν το παρόν καταστατικό  θεωρούνται ιδρυτικά μέλη της «ΕΝΩΣΗΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Άρθρο 2ο 

Σκοποί της Ε.Φ.Ε. είναι:  

α) H προάσπιση της ελευθεροτυπίας με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των  πολιτών από όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (όπως εφημερίδες, περιοδικά – έντυπα ή ηλεκτρονικά-, τηλεόραση, διαδίκτυο), μέσω των δημοσιεύσεων όλων των  ειδήσεων επικαιρότητας.
β) Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών, ασφαλιστικών,  επαγγελματικών και ηθικών συμφερόντων των μελών της.
γ) Η εξύψωση του βιοτικού, επαγγελματικού και πολιτιστικού επιπέδου τους  και η καλλιέργεια πνεύματος ταξικής συνείδησης και ενότητας μεταξύ τους.  Η ανάπτυξη πνεύματος συνδικαλισμού, αλληλεγγύης των μελών καθώς και προς  αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού.
δ) Η συστηματική, ενεργητική και συνεχής παρακολούθηση των  επαγγελματικών ζητημάτων και η αγωνιστική κινητοποίηση του κλάδου για την  επίλυσή τους.
ε) Η συνεργασία με Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες Δημοσιογραφικές Ενώσεις,  με σκοπό την από κοινού εύρεση λύσεων σε επαγγελματικά ζητήματα που πλήττουν  τον κλάδο της ειδησεογραφίας και του Τύπου γενικότερα.
στ) Η ίδρυση ταμείου αλληλοβοηθείας προκειμένου να παρέχει ηθική και  υλική βοήθεια στα μέλη.
ζ) Η κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας της ειδησεογραφικής  φωτογραφίας στο δημιουργό της (δηλ. τον φωτορεπόρτερ) με την ενίσχυση του  συνεταιρισμού προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των φωτογράφων  «ΦΟΙΒΟΣ» Συν.Π.Ε., τη διερεύνηση της δυνατότητας παρέμβασης του  συνεταιρισμού στην καθετοποίηση της εργασίας τους καθώς και της δυνατότητας  χρηματοδότησής του από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα με βάση τα ΣΠΑ  (Σχέδια Περιφερειακής Ανάπτυξης) και τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό και τέλος την  ένταξη του συνεταιρισμού στο δίκτυο των υπολοίπων συνεταιρισμών της Ευρώπης.
η) η θεσμική κατοχύρωση της ανεξαρτησίας των φωτορεπόρτερ και της  εκτέλεσης του έργου τους, με την αυστηρή τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και  το σεβασμό των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών.

Άρθρο 3ο 

Την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών το σωματείο θα επιδιώκει με  κάθε νόμιμο και θεμιτό μέσο και συγκεκριμένα:  

α) Τη διαφώτιση των μελών του και γενικότερα της κοινής γνώμης σχετικά με  τα ζητήματα που απασχολούν τους φωτορεπόρτερ.
β) Έκδοση περιοδικού της Ε.Φ.Ε. ή άλλου εντύπου.
γ) Την οργάνωση εκθέσεων φωτογραφίας, γιορτών, ομιλιών, διαλέξεων,  βιβλιοθηκών, αναγνωστήριων, λεσχών και κάθε άλλης σχετικής εκδήλωσης, με  σκοπό την συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση των μελών της Ένωσης αλλά  ταυτόχρονα και τη δημοσιοποίηση των έργων των φωτορεπόρτερ στο ευρύ κοινό και  για την οικονομική ενίσχυση τυχόν αναγκών της Ένωσης.
δ) Τη συμμετοχή του σωματείου σε ευρύτερες επαγγελματικές ενώσεις, τη  σύνδεσή του με το ελληνικό και διεθνές επαγγελματικό κίνημα και την ενεργητική  συμμετοχή του στους διεκδικητικούς και άλλους αγώνες των εργαζομένων και των  δημιουργών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.
ε) Την διοργάνωση σεμιναρίων επιδοτουμένων ή μη από κρατικούς η/και  ευρωπαϊκούς φορείς για την συνεχή κατάρτιση των μελών του στις νέες τεχνολογίες.  στ) Την ανάπτυξη και διευκόλυνση της δημιουργικής έκφρασης μέσα από το  φωτορεπορτάζ, ιδιαίτερα για τους νέους φωτορεπόρτερ.
ζ) Την ίδρυση ή/και την συμμετοχή σε συνεταιρισμούς, αστικές μη  κερδοσκοπικές εταιρείες και οποιεσδήποτε άλλες μορφές οργάνωσης που θα  προβλέψει στο μέλλον η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και αφορούν τους  φωτορεπόρτερ, ως επίσης τη συμμετοχή σε προγράμματα που έχουν σχέση με τα  συμφέροντα των μελών και
η) Την αναζήτηση, έρευνα, συντήρηση και αξιοποίηση των αρχείων των  παλαιών φωτορεπόρτερ και τη σύσταση ή/και τη συμμετοχή σε εταιρείες για το  σκοπό αυτό ή/και τη δημιουργία Μουσείου Ιστορίας Ελληνικού Φωτορεπορτάζ.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’:  

Ιδεολογικές Αρχές  

Άρθρο 4ο 

Η Ε.Φ.Ε. αποτελεί το συνδικαλιστικό φορέα των φωτοειδησεογράφων –  φωτοδημοσιογράφων της Ελλάδος και την έκφραση της συνειδητής αγωνιστικής  τους θέλησης. Η υπεράσπιση και προαγωγή των συμφερόντων τους, τόσο σα  δημιουργών όσο και σαν εργαζομένων γενικότερα στο χώρο των Μέσων Μαζικής  Ενημέρωσης, καθώς και η υπεράσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος και η  προαγωγή των θεσμών του με κύριο μέλημα την Ελευθερία του Τύπου ως ύψιστο  δικαίωμα των πολιτών, αποτελεί το πρώτο δικαίωμα αλλά και το ύψιστο καθήκον  των μελών του σωματείου. 

Άρθρο 5ο 

Η δημοκρατική λειτουργία διέπει όλες τις εκδηλώσεις του σωματείου. Ο  σεβασμός των δικαιωμάτων των μελών και της προσωπικότητάς τους αποτελεί  βασική υποχρέωση της διοίκησης του σωματείου.  

Το σωματείο υπάρχει και δρα για τα μέλη του και η θέλησή τους αποτελεί  την πηγή κάθε εξουσίας μέσα στο σωματείο.  

Άρθρο 6ο 

Με βάση τις παραπάνω ιδεολογικές αρχές καθορίζεται και η συμμετοχή της  Ε.Φ.Ε. στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις του  εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο Ελληνικό, Ευρωπαϊκό ή  Διεθνή Οργανισμό ή/και Όμιλο συνδικαλιστικών, οικονομικών ή άλλων  συμφερόντων εργαζομένων ή/και δημιουργών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’:  

Μέλη – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις – Πόροι  

Άρθρο 7ο  

Τα μέλη της Ε.Φ.Ε. διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά, επίτιμα, αρωγά και  πάρεδρα.
Τα δόκιμα, τακτικά και επίτιμα μέλη εγγράφονται ύστερα από σχετική  έγγραφη αίτησή τους, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που απαιτεί ο Νόμος  και το παρόν Καταστατικό.  

Άρθρο 8ο  

Το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την  υποβολή της αίτησης αποφασίζει για την αποδοχή της και ενημερώνει τους  ενδιαφερόμενους για την απόφασή του. Ο ενδιαφερόμενος του οποίου η αίτηση  τυχόν απορριφθεί, έχει δικαίωμα ενστάσεως μέσα σε ένα μήνα στο Δ.Σ.  

Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση  που συνέρχεται μετά την απόφαση του Δ.Σ. Σε περίπτωση απόρριψης η εγγραφή  επανεξετάζεται στην επόμενη Γ.Σ., οπότε, από την ημερομηνία έγκρισης της  εγγραφής τους από τη Γενική Συνέλευση, τα μεν τακτικά νέα μέλη συμμετέχουν  στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αποκτούν το δικαίωμα και την δυνατότητα  να εκλέγουν τα όργανα του σωματείου και να εκλέγονται σε αυτά σύμφωνα και με  τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού, τα δε  δόκιμα και πάρεδρα συμμετέχουν στις διαδικασίες με δικαίωμα λόγου. Την ιδιότητα  του δόκιμου, τακτικού ή επίτιμου μέλους αποκτούν από την απόφαση αποδοχής της  ως άνω αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Για όσους υποψήφιους έχουν ελλιπή στοιχεία και έχουν υποβάλλει ένσταση,  το θέμα παραπέμπεται για οριστική απόφαση στη Γ.Σ. με συγκεκριμένη θέση του  Δ.Σ. (θετική ή αρνητική).  

Αν δύο Γενικές Συνελεύσεις δεν αποφασίσουν για το παραπάνω θέμα, τότε  αποφασίζει οριστικά το Δ.Σ..  

Άρθρο 9ο 

Δόκιμο μέλος της Ε.Φ.Ε. μπορεί να γίνει καθένας που ασκεί το επάγγελμα του  φωτορεπόρτερ, δηλαδή του δημιουργού-φωτογράφου που κατ` επάγγελμα εκχωρεί  έναντι αμοιβής εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματός του επί των υπό  οποιανδήποτε μορφή διατιθεμένων φωτογραφιών που δημιουργεί, προς χρήση από  μέσα μαζικής ενημέρωσης, τυπικά και ουσιαστικά αποδεικνυομένου από τα σχετικά  δικαιολογητικά (τιμολόγια και αντίστοιχες δημοσιεύσεις για τους ελεύθερους  επαγγελματίες ή καταστάσεις μισθοδοσίας και δημοσιεύσεις για τους εργαζόμενους  με εξαρτημένη σχέση εργασίας), επί ένα (1) τουλάχιστον έτος συνεχώς. 

Το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα των υποψηφίων μελών, προερχόμενο κατ`  αποκλειστικότητα από την άσκηση του επαγγέλματος του φωτορεπόρτερ, για να  δικαιούνται την έγκριση της αίτησής τους, θα ορίζεται σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ.  στην αρχή εκάστου έτους σύμφωνα με τις γενικότερες συνθήκες που διαμορφώνονται  στην αγορά εργασίας καθώς και ειδικά με τα όσα τυχόν προβλέπονται από τους  σχετικούς νόμους και διατάξεις.  

Η Εξελεγκτική Επιτροπή το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή της  αίτησης, ελέγχει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών και κάνει έλεγχο αν τα  προσκομισθέντα νόμιμα παραστατικά-τιμολόγια αντιστοιχούν σε δημοσιεύσεις του  υποψήφιου μέλους και/ή αν τα αποδεικτικά στοιχεία της προϋπηρεσίας του  αντιστοιχούν σε εργασία του ως δημιουργού-φωτογράφου και εισηγείται στο  Διοικητικό Συμβούλιο.  

Στο έτος αυτό υπολογίζεται και το χρονικό διάστημα που το υποψήφιο δόκιμο  μέλος ήταν στρατιώτης ή τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ή μητρότητας, εφ΄  όσον είχε ασκήσει το επάγγελμα του φωτορεπόρτερ επί έξη (6) τουλάχιστον μήνες  πριν από τη στράτευση, εγκυμοσύνη ή μητρότητα.  

Προκειμένου για τα παιδιά των τακτικών μελών της Ε.Φ.Ε. το έτος  περιορίζεται σε έξη (6) μήνες. Σε περίπτωση παιδιών ή συζύγων τακτικών μελών τα  οποία πέθαναν ή λόγω αναπηρίας δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του  φωτορεπόρτερ γίνονται δεκτά ως δόκιμα μέλη της Ε.Φ.Ε. έστω και αν δεν έχουν  συμπληρώσει έξη (6) μήνες στην άσκηση του επαγγέλματος.  

Προκειμένου για αποφοίτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ τα παραπάνω χρονικά διαστήματα  μειώνονται στο 50%.  

Οι πτυχιούχοι σχολών φωτογραφίας Ανώτερων ή Ανώτατων Κρατικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στο  μέλλον, οι οποίοι έχουν δηλώσει προτίμηση στον κλάδο Φωτορεπορτάζ και έχουν  πραγματοποιήσει την από το νόμο προβλεπόμενη πρακτική εξάσκηση στο  Φωτορεπορτάζ, εγγράφονται αμέσως δόκιμα μέλη της ΕΦΕ.  

Οι πτυχιούχοι σχολών φωτογραφίας Ανώτερων ή Ανώτατων Κρατικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στο  μέλλον, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει προτίμηση στο Φωτορεπορτάζ, εγγράφονται  δόκιμα μέλη μετά από έξι (6) μήνες συνεχούς άσκησης του επαγγέλματος  αποδεικνυομένου ομοίως από τα σχετικά δικαιολογητικά.  

Κατ` αναλογία των παραπάνω, εγγράφονται ομοίως ως δόκιμα μέλη μετά από  έξη μήνες συνεχούς άσκησης του επαγγέλματος, πτυχιούχοι Μη Κρατικών Σχολών  Φωτογραφίας τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως, εφ` όσον το πρόγραμμα σπουδών της  σχολής έχει αντίστοιχη πιστοποίηση και τύχει της αποδοχής αρμόδιου Κρατικού  Φορέα ή του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε. ή σχετικής επιτροπής της. 

Άρθρο 10ο  

Για να γίνει κανείς δεκτός στην Ε.Φ.Ε. ως δόκιμο μέλος, εκτός από τα  παραπάνω προσόντα θα πρέπει:  

α) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει  ξεπεράσει το 45ο. Υπέρβαση του 45ου έτους μπορεί να γίνει κατά αριθμό ετών  μικρότερο ή ίσο του αριθμού των ετών τυχόν υπάρχουσας προϋπηρεσίας του  υποψηφίου, αποδεικνυομένης δια των νομίμων δικαιολογητικών.
β) Να είναι απόφοιτος τουλάχιστον Λυκείου ή άλλου ισοτίμου σχολείου  μέσης εκπαίδευσης.
γ) Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ  πλημμέλημα.
δ) Να έχει εξασφαλίσει τις υπογραφές πέντε (5) ταμειακώς εντάξει τακτικών  και ενεργών μελών της Ένωσης, για τα οποία να μην συντρέχει κανείς των λόγων του  άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού. Η συνηγορία καθενός εκ των πέντε αυτών μελών πρέπει να είναι πλήρως δικαιολογημένη καθ` όσον αφορά στην ουσία όσων  προβλέπει ειδικότερα το άρθρο 9 του παρόντος.
ε) Τα νέα μέλη εντός μηνός από την οριστικοποίηση της εγγραφής τους από  την Γενική Συνέλευση οφείλουν να τακτοποιηθούν οικονομικά αλλιώς η εγγραφή  τους ακυρώνεται αυτόματα και υποχρεώνονται να ακολουθήσουν όλη τη διαδικασία  εξ αρχής.

Κατάλογος υποψηφίων αναρτάται ώστε να γίνουν τυχόν ενστάσεις. 

Άρθρο 11ο 

Τακτικό μέλος της Ε.Φ.Ε. γίνεται, ύστερα από σχετική έγγραφη αίτησή του  και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το δόκιμο μέλος που έχει συμπληρώσει  ένα έτος δοκιμασίας και εργασίας ως δημιουργός φωτογράφος και έχει τακτοποιήσει  την εγγραφή του στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Β΄ Δ/νση, πρ. ΤΑΙΣΥΤ)., εφ` όσον πρόκειται για  ελεύθερο επαγγελματία. ή στον αρμόδιο δημόσιο φορέα ασφάλισης, εφ` όσον  πρόκειται για εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας.  

Η Εξελεγκτική Επιτροπή το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή της  αίτησης, ελέγχει κατά πόσον το δόκιμο μέλος εξακολουθεί να συγκεντρώνει τα  δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού και εισηγείται  στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο, εάν δεν εκκρεμούν καταγγελίες για παραβάσεις  των άρθρων 17 και 19, αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος.  

Τακτικά μέλη δύνανται επίσης να εγγράφονται αριστίδην και κατά παράβαση  των παραπάνω όρων του καταστατικού, αναγνωρισμένοι η/και βραβευμένοι  επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι έχουν σημαντική προσφορά στο φωτορεπορτάζ  και την φωτογραφία γενικότερα. Ο αριθμός αυτών των περιπτώσεων δεν μπορεί σε  καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερος των δύο (2) για κάθε ημερολογιακό έτος. 

Άρθρο 12ο 

Τα τακτικά και δόκιμα μέλη της Ε.Φ.Ε. μπορούν να εργάζονται ως  φωτορεπόρτερ, ελεύθεροι επαγγελματίες, ως μέλη προσωπικών εταιρειών, ως  μόνιμοι ή συμβασιούχοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή έργου σε εφημερίδες  ή περιοδικά, στην Κρατική ή Ιδιωτική τηλεόραση, σε Υπουργεία, στη Γενική  Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών, στα Ελληνικά και ξένα ειδησεογραφικά  πρακτορεία και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ), Οργανισμούς  Δημοσίου Δικαίου, Δημόσιες και Ιδιωτικές σχολές φωτογραφίας κ.λ.π.,  απαγορεύεται όμως να διοχετεύουν την εργασία τους αυτή στην ελεύθερη αγορά με  όρους αθέμιτου ανταγωνισμού.  

Η παράβαση της απαγόρευσης αυτής έχει ως συνέπεια τη διαγραφή μέλους  από την Ε.Φ.Ε.  

Τα μέλη της Ε.Φ.Ε. μπορεί να συμμετέχουν σε Ανώνυμες Εταιρείες που  έχουν αντικείμενο εργασιών τους το φωτορεπορτάζ, με την προϋπόθεση της  ονομαστικοποίησης των μετοχών αυτών των εταιρειών.  

Άρθρο 13ο 

Δεν χάνει την ιδιότητα του μέλους της Ε.Φ.Ε. όποιος δεν ασκεί το επάγγελμα  του φωτορεπόρτερ στις περιπτώσεις:  

α) ασθένειας ή ανεργίας  

β) απεργίας ή ανταπεργίας  

γ) επίσχεσης εργασίας  

δ) υπερημερίας εργοδότη  

ε) μετεκπαίδευσης πάνω στο φωτορεπορτάζ  

στ) άδειας με ή χωρίς αποδοχές μέχρι ένα έτος  

ζ) άδειας κυήσεως και τοκετού. 

η) ασκεί το επάγγελμα του Καθηγητή Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής ή άλλης  αναγνωρισμένης Σχολής Φωτογραφίας με αντικείμενο το Φωτορεπορτάζ ή την  φωτογραφία γενικότερα.  

Ως ανεργία στο παραπάνω σημείο (α) για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εφ`  όσον έχουν ασκήσει το επάγγελμα για τουλάχιστον τρία χρόνια, νοείται ο χρόνος  κατά τον οποίο δεν έχουν διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος αλλά το ύψος των  εισοδημάτων τους δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του παρόντος  καταστατικού και ταυτόχρονα δεν ασκούν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα επ`  αμοιβή που υπερβαίνει το εκάστοτε οριζόμενο αντίστοιχο επίδομα ανεργίας κρατικού  φορέα. 

Άρθρο 14ο  

Αρωγά μέλη της Ε.Φ.Ε. ανακηρύσσονται ύστερα από πρόταση του  Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα που δεν  έχουν σχέση με το επάγγελμα του φωτοειδησεογράφου – φωτοδημοσιογράφου και  έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην Ένωση και τον κλάδο γενικότερα.  

Επίτιμα μέλη της Ε.Φ.Ε. ανακηρύσσονται ύστερα από πρόταση του  Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα του χώρου  της φωτογραφίας που έχουν αναγνωρισμένη προσφορά στον τομέα της  φωτογραφικής τεκμηρίωσης της ιστορικής και κοινωνικής πραγματικότητας του  τόπου μας καθώς και στον τομέα της καλλιτεχνικής δημιουργίας.  

Πάρεδρα μέλη της Ε.Φ.Ε. ανακηρύσσονται όσα τακτικά μέλη έχουν διακόψει  την εργασία τους ή είναι συνταξιούχοι και δεν επιθυμούν να έχουν οικονομικές  υποχρεώσεις προς την Ένωση, παραμένοντας όμως μέλη τιμής ένεκεν. 

Άρθρο 15ο 

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την Ε.Φ.Ε. με γραπτή  δήλωσή του προς το Δ.Σ. υποχρεούται όμως να καταβάλλει τις οφειλόμενες μέχρι  τότε συνδρομές του και να επιστρέψει όλα τα δημόσια και λοιπά έγγραφα που του  έχει εκχωρήσει προς χρήση η Ε.Φ.Ε. ως μέλος της, όπως, ενδεικτικά, το ειδικό δελτίο  αναγνωρίσεως. Το μέλος διαγράφεται από το μητρώο της Ένωσης και  γνωστοποιείται η διαγραφή του στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Β΄Δ/νση, πρ. ΤΑΙΣΥΤ). 

Άρθρο 16ο 

 α) Σε περίπτωση διακοπής της εργασίας ενός φωτορεπόρτερ, εάν είναι  δόκιμο μέλος διαγράφεται από την Ένωση αμέσως. Εάν είναι τακτικό μέλος, με τη  συμπλήρωση ενός (1) χρόνου από τη διακοπή διαγράφεται από την Ε.Φ.Ε., εκτός  εάν έχει συμπληρώσει εικοσαετή τουλάχιστον εργασία ως ενεργός φωτορεπόρτερ ή  το 55ο έτος της ηλικίας του, οπότε παραμένει μέλος μετά από έγγραφη αίτησή του.  

Ειδικότερα εάν η διακοπή της εργασίας οφείλεται σε συνταξιοδότηση  μπορεί να παραμένει ως τακτικό μέλος της Ένωσης, σύμφωνα με τις ως άνω  προϋποθέσεις, εφ` όσον δεν είναι μέλος σε άλλο επαγγελματικό σωματείο ή  σωματείο συνταξιούχων.  

β) Στην περίπτωση που το διαγραμμένο με αυτήν τη διαδικασία μέλος  δουλέψει εκ νέου ως φωτορεπόρτερ, εάν μεν ήταν δόκιμο μέλος ακολουθεί από την  αρχή τη διαδικασία περί εγγραφής νέων μελών, εάν δε ήταν τακτικό,  επανεγγράφεται ως τακτικό με τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών συνεχούς εργασίας.  

γ) Σε περίπτωση που μέλος της Ε.Φ.Ε. ασκεί κύριο επάγγελμα που δεν έχει  καμία σχέση με το φωτορεπορτάζ και τη φωτογραφία γενικότερα διαγράφεται από  την Ένωση, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της παραγράφου (α). 

Άρθρο 17ο 

Τακτικό ή δόκιμο μέλος της Ε.Φ.Ε. παραπέμπεται από το Διοικητικό  Συμβούλιο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της διαγραφής ή της  αποβολής στις εξής περιπτώσεις : 

α) Εάν έγινε μέλος άλλου ομοειδούς, με αντικείμενο το φωτορεπορτάζ  επαγγελματικού σωματείου.  

β) Εάν καθυστερεί τη συνδρομή του πάνω από τριάντα έξι (36) μήνες γ) Εάν παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γεν.  Συνέλευσης καθώς και τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας ή του  Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης που τυχόν συνταχθούν, ή το Διεθνή Κώδικα  Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων που  τυχόν ενταχθεί η Ε.Φ.Ε.  

δ) Εάν δείχνει διαγωγή ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους και  γενικότερα του εργαζόμενου ή επιζήμια για την Ε.Φ.Ε. και το επάγγελμα.  ε) Εάν απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές Γ.Σ.  στ) Εάν καθυστερεί τη συνδρομή του στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρ. ΤΑΙΣΥΤ). πάνω  από τριάντα έξι (36) μήνες  

ζ) Εάν ο ίδιος ή η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ανταγωνίζεται με αθέμιτο  τρόπο το σύνολο των συναδέλφων εκχωρώντας τα δικαιώματα με τρόπο που δε  συνάδει με το εκάστοτε ισχύον αμοιβολόγιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

η) Εάν παραβιάζει το Ν.2121/93 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας» εις βάρος  των συναδέλφων του όπως και κάθε άλλο νόμο ο οποίος θα εφαρμοσθεί στο μέλλον  με το αυτό αντικείμενο.  

Στις περιπτώσεις αυτές το μέλος το οποίο παραπέμπεται καλείται πρώτα σε  απολογία και μετά από αυτό αποφασίζει το Π.Σ.  

Απόφαση του Π.Σ. περί οριστικής διαγραφής ή αποβολής, επικυρώνεται  οριστικά από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων. Η  απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται από το Πειθαρχικό  Συμβούλιο στο μέλος που αποβλήθηκε ή διαγράφηκε εντός δέκα ημερών από τη  λήψη της. Επίσης γνωστοποιείται στα μέλη της Ένωσης, σύμφωνα με τους  ειδικότερους όρους του Άρθρου 43 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και στο  ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Β΄Δ/νση, πρ. ΤΑΙΣΥΤ) εντός μηνός από τη λήψη της σχετικής  απόφασης. Ο Γεν. Γραμματέας φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών  και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και ιδιαίτερα όσον αφορά, την  επιστροφή όλων των δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων που του έχει εκχωρήσει προς  χρήση η Ε.Φ.Ε. ως μέλος της.  

Κάθε μέλος που έχει διαγραφεί επανεγγράφεται εφ΄ όσον εξέλιπε ο λόγος της  διαγραφής του, ύστερα από σχετική αίτησή του και απόφαση του Δ.Σ., η οποία  εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση κατ` αντιστοιχία με την εγγραφή νέου  μέλους. 

Άρθρο 18ο  

Τα μέλη της Ε.Φ.Ε. δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις Γεν. Συνελεύσεις,  τα μεν τακτικά με δικαίωμα λόγου και ψήφου, τα δε δόκιμα, αρωγά, επίτιμα και  πάρεδρα μόνο με δικαίωμα λόγου. Το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται  έχουν μόνο τα τακτικά μέλη της ένωσης.  

 Τα τακτικά και δόκιμα μέλη της Ε.Φ.Ε. εφοδιάζονται με ειδικό δελτίο  αναγνωρίσεως (ταυτότητες) που εκδίδει η Ένωση κάθε δύο (2) τουλάχιστον έτη και  θεωρούνται κατά νόμον από τη Γ.Γ.Τ.Π. ή άλλη αντίστοιχη κρατική αρχή, καθώς  και τις λοιπές αρμόδιες αρχές.  

 Τα επίτιμα και πάρεδρα μέλη της Ε.Φ.Ε. εφοδιάζονται με ειδικό δελτίο  αναγνωρίσεως που εκδίδει η Ένωση, αλλά δεν θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές. 

Άρθρο 19ο 

Τα μέλη της Ε.Φ.Ε. έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή  των σκοπών της Ένωσης και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που είναι ενάντια  στους σκοπούς της. Επίσης έχουν την υποχρέωση:  

α) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο,  όπως το καταστατικό ορίζει και να συμμετέχουν ενεργητικά και δραστήρια στη ζωή  του. Όλα τα ευεργετήματα προς τα μέλη (όπως, ενδεικτικά, ταυτότητα, διαπιστεύσεις,  άδειες δακτυλίου, κάθε είδους βεβαιώσεις) παρέχονται αποκλειστικά σε όσα μέλη  είναι ταμειακά εντάξει.  

β) Να ασκούν το επάγγελμα του φωτορεπόρτερ ευσυνείδητα και με καλή  πίστη να τηρούν την επαγγελματική αλληλεγγύη και να δείχνουν διαγωγή,  συμπεριφορά και ήθος ανάλογα με το λειτούργημα που ασκούν και τον Κώδικα  Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος.  

γ) Να μην επιδιώκουν προσωπικά πλεονεκτήματα σε βάρος του συνόλου των  μελών.  

δ) Να υπερασπίζονται συναδέλφους που συκοφαντούνται από τρίτους και να  καταγγέλλουν στο Δ.Σ. ή και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο κάθε ενέργεια που γίνεται  σε βάρος των συμφερόντων και της αξιοπρέπειας των συναδέλφων τους.  

ε) Να μην εκμεταλλεύονται τους συναδέλφους τους υποκλέπτοντας την  εργασία τους.  

στ) Να μην χρησιμοποιούν παράνομα και ηθικά καταδικαστέα μέσα για να  εξασφαλίσουν επαγγελματικά προνόμια.  

ζ) Να μην προφέρουν εργασία σε περίπτωση συναγωνισμού τους με άλλα  μέλη της Ε.Φ.Ε. με μικρότερο από το τιμολόγιο που κάθε φορά ισχύει.  η) Να κάνουν γνωστή στη Γραμματεία της Ε.Φ.Ε. την επαγγελματική τους  διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (εφ` όσον διαθέτουν) τον  αριθμό του τηλεφώνου τους, καθώς και κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών.  Η παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.  

Άρθρο 20ο  

 Πόροι του σωματείου είναι: 

α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ποσού 100,00 ευρώ για το δόκιμο μέλος,  οι οποίες καταβάλλονται με την εγγραφή και ποσού 80,00 ευρώ όταν γίνει τακτικό.  β) Η τακτική μηνιαία συνδρομή τους ποσού 10,00 ευρώ για τα δόκιμα και  τακτικά μέλη, προκειμένου να θεωρούνται ταμειακά εντάξει τα μέλη.  γ) Κάθε έκτακτη οικονομική εισφορά τους.  

δ) Οι δωρεές και κάθε είδους εισφορές προς το σωματείο από τα μέλη του,  άλλες οργανώσεις, τρίτους, έσοδα από την περιουσία του σωματείου, από εράνους,  γιορτές και κάθε άλλου είδους εκδήλωση, διάφοροι κοινωνικοί πόροι και γενικά κάθε  νόμιμο έσοδο που περιέχεται στο σωματείο.  

ε) Το δικαίωμα υποψηφιότητας στις εκλογές για τα όργανα του συλλόγου,  20,00 ευρώ για το Διοικητικό Συμβούλιο και 10,00 ευρώ για τα άλλα όργανα.  Το δικαίωμα εγγραφής, η τακτική μηνιαία συνδρομή, το δικαίωμα υποβολής  υποψηφιότητας καθώς και οι έκτακτες εισφορές των μελών καθορίζονται κάθε φορά  με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Δ.Σ. η οποία ορίζει και  το χρόνο από τον οποίο ισχύει, χωρίς η απόφαση αυτή να αποτελεί τροποποίηση του  καταστατικού. 

Άρθρο 21ο 

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Β΄Δ/νση, πρ. ΤΑΙΣΥΤ).  

Τα μέλη της Ε.Φ.Ε. ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο  Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Β΄ Δ/νση, πρ.  ΤΑΙΣΥΤ – κλάδος φωτορεπόρτερ) σύμφωνα με τους νόμους 940/1979, 2335/1995,  3655/2008 και 3863/2010 και τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα (419/80, 201/96 

κ.α.) εκτός αν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου κρατικού φορέα (π.χ. ΤΣΕΠΕΑΘ,  Ταμεία Τύπου κλπ).  

Τα νέα μέλη της Ε.Φ.Ε. εντός έτους από την εγγραφή τους υποχρεούνται να  προσκομίσουν αποδεικτικό ασφάλισης στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Β΄Δ/νση, πρ. ΤΑΙΣΥΤ).  Στο Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Β΄Δ/νση, πρ. ΤΑΙΣΥΤ), σε περίπτωση που εκ του  νόμου ή κατ` άλλο θεσμικό τρόπο συμμετέχει εκπρόσωπος της Ε.Φ.Ε., αυτός θα  πρέπει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστο πέντε (5) χρόνια στον φορέα, θα εκλέγεται  από το Δ.Σ. και θα ενεργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της.  Το Δ.Σ. παράλληλα με τον τυχόν εκπρόσωπο θα εκλέγει και τον αναπληρωτή  του.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’:  

Τα όργανα του σωματείου  

Άρθρο 22ο 

Τα όργανα του σωματείου είναι:  

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών  

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο  

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή  

δ) Η Εφορευτική Επιτροπή  

ε) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο  

Άρθρο 23ο 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ένωσης,  συγκροτείται κάθε φορά από τα ταμειακώς εντάξει μέλη, δηλαδή τα μέλη που έχουν  εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και τον προηγούμενο μήνα και  αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το καταστατικό σε  άλλα όργανα.  

Η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα της Ένωσης.  Οι Γ.Σ. της Ε.Φ.Ε. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.  

Άρθρο 24ο  

Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία (1) φορά το χρόνο μέσα σε τρεις  (3) μήνες από τη λήξη του ημερολογιακού έτους, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. Η  τακτική Γ.Σ.:  

α) Κρίνει το διοικητικό απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.  

β) Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. μετά από έκθεση της  Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

γ) Εγκρίνει τον οικονομικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δράσης του  Δ.Σ. για την επόμενη χρονιά.  

δ) Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής  

ε) Ελέγχει το Δ.Σ. και μπορεί να το παύει.  

στ) Ψηφίζει το καταστατικό της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε  τροποποίησή του.  

ζ) Αποφασίζει για τη διάλυση της Ένωσης. Για τις περιπτώσεις (στ), (ζ) και  (η) βλ. και άρθρο 27.  

η) Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σωματείου και τον  Κώδικα Δεοντολογίας, οι οποίοι συντάσσονται σε εύλογο χρόνο με την επιμέλεια του  Δ.Σ.  

θ) Προκηρύσσει εκλογές.  

Το Δ.Σ. προκηρύσσει την τακτική Γ.Σ. είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν.  Η προκήρυξη με τις υπογραφές Προέδρου και Γενικού Γραμματέα αναρτάται σε  εμφανές σημείο στα γραφεία του σωματείου, δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον  ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και πρέπει να καθορίζει τόπο, 

χρόνο και τα θέματα της Η.Δ. Επίσης κάθε μέλος ειδοποιείται με επιστολή,  ταχυδρομική ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ίντερνετ, για όσα μέλη  διαθέτουν και ηλεκτρονική διεύθυνση), η οποία με την προκήρυξη της Γ.Σ. πρέπει να  έχει σταλεί τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της. 

Άρθρο 25ο 

Έκτακτες Γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο  με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής  Συνέλευσης.  

Ακόμα έκτακτες Γενικές συνελεύσεις συγκαλούνται, ορίζοντας συγχρόνως  και τα θέματα για συζήτηση, όταν το ζητήσει με έγγραφη αίτηση η Εξελεγκτική  Επιτροπή ή το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών της Ένωσης που δεν είναι δυνατό  να είναι μικρότερο από 30 μέλη.  

Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την  υποβολή της έγγραφης αίτησης, να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ..  Στην περίπτωση που το Δ.Σ. αδρανεί μετά πάροδο 10 ημερών από την  κατάθεση της έγγραφης αίτησης της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή του 1/5 των  ταμειακώς εντάξει μελών της Ένωσης, η έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί νόμιμα  απ΄ ευθείας από την Εξελεγκτική Επιτροπή ή το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών  της Ένωσης που έχουν υποβάλει την έγγραφη αίτηση, με τα θέματα που περιείχε η  αίτησή τους προς το Δ.Σ., υποκαθιστώντας το Δ.Σ. όσον αφορά τις αρμοδιότητές  του ως προς τη σύγκληση της έκτακτης αυτής Γενικής Συνέλευσης.  

Άρθρο 26ο 

Διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων.  

Οι Γ.Σ. (τακτικές και έκτακτες) έχουν απαρτία με το 50%+1 ταμειακά  εντάξει μελών του σωματείου.  

Σε περίπτωση μη απαρτίας τακτικής Γ.Σ. συγκαλείται νέα μετά από μια  εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, οπότε χρειάζεται παρουσία του 1/3 των  ταμειακά εντάξει μελών.  

Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται τρίτη Γ.Σ. πάλι μετά από μία  εβδομάδα και στον ίδιο τόπο και ίδια ώρα, όπου χρειάζονται μόνο το 1/4 των  ταμειακώς εντάξει μελών.  

Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία ακολουθείται η ίδια διαδικασία και η Γ.Σ.  διεξάγεται ανεξάρτητα από την απαρτία, όχι όμως με λιγότερα από 30 μέλη.  Προκειμένου για έκτακτη Γ.Σ. στη δεύτερη συνεδρίαση απαιτείται απαρτία  του 1/4 των ταμειακά εντάξει μελών και η τρίτη διεξάγεται ανεξάρτητα από  απαρτία, όχι όμως με λιγότερα από 30 μέλη.  

Άρθρο 27ο 

Η καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι έκτακτη ή τακτική. Στις  περιπτώσεις που πρόκειται για αναθεώρηση, τροποποίηση ή ανασύνταξη του  καταστατικού, συγχώνευση του σωματείου με άλλα σωματεία, συμμετοχή του σε  άλλες ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις ή διάλυσή του, τότε απαιτείται η  παρουσία του 50%+1 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών, τα οποία όμως δεν  μπορεί να είναι κάτω του 25% του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων  τακτικών μελών της Ένωσης, οι δε αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των ¾  των παρόντων.  

Άρθρο 28ο 

Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται από το σώμα τριμελές  προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, μη αποκλειομένων  των μελών του Δ.Σ., αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα 

μέλος. Ο Γραμματέας έχει και την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών που  υπογράφονται και από τα τρία μέλη του Προεδρείου.  

Το Προεδρείο της Γ.Σ. παρουσιάζει την Η.Δ. που έχει προτείνει το Δ.Σ. Εάν  υπάρχουν άλλα θέματα εκτός Η.Δ. για συζήτηση επαφίεται στην κρίση του σώματος  αν θα συζητηθούν, οπωσδήποτε όμως μετά την λήξη των θεμάτων της επίσημης  Η.Δ.  

Οι αποφάσεις παίρνονται με φανερή ψηφοφορία (ανάταση του χεριού) και  με απόλυτη (50% +1) πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που  προβλέπονται ρητά στο παρόν καταστατικό και απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.  Σε περίπτωση που καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η  ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο προτάσεων που πλειοψήφισαν.  

Μυστική ψηφοφορία γίνεται για την έγκριση του Διοικητικού και  Οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ. εφ` όσον το ζητήσει έστω και ένα μέλος του, για τα ζητήματα μομφής στο Δ.Σ. και για τα προσωπικά ζητήματα όπως και για την  εκλογή οργάνων του σωματείου.  

Ονομαστική (φανερή) ψηφοφορία γίνεται για ιδιαιτέρως σοβαρά θέματα του  σωματείου αν έτσι αποφασίζει το σώμα.  

Δεν επιτρέπεται η ψηφοφορία δι` αντιπροσώπου.  

Άρθρο 29ο 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Η Ένωση διοικείται και εκπροσωπείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.  Η θητεία των μελών του είναι διετής. Το Δ.Σ. έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα  για την διοίκηση του σωματείου και τον προγραμματισμό της δράσης στο χρονικό  διάστημα μεταξύ δύο τακτικών Γενικών Συνελεύσεων πάντοτε στα πλαίσια των  αποφάσεων των τακτικών ή έκτακτων Γ.Σ.  

Άρθρο 30ο 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχτηκαν συνέρχονται σε σώμα  μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ανακήρυξή τους από την εφορευτική  επιτροπή, υπό την προεδρεία του πλειοψηφίσαντος συμβούλου ή του πρώτου σε  σταυρούς του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού. Σε περίπτωση που αυτός αδρανήσει  τότε συνέρχονται σε σώμα με πρόσκληση οποιουδήποτε από τα νεοεκλεγέντα μέλη  σε ειδική συνεδρίαση μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ανακήρυξή τους  από την εφορευτική επιτροπή.  

Με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ. εκλέγεται το Προεδρείο  της Διοίκησης, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν.  Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται  ξεχωριστά για κάθε μέλος του Προεδρείου.  

Η αναπλήρωση μέλους του Προεδρείου σε περίπτωση παραιτήσεως,  ανακλήσεως, εκπτώσεως ή εκλείψεως καθ` οιονδήποτε τρόπο γίνεται από το ίδιο το  Δ.Σ. και μόνο για το μέλος αυτό.  

Για την ανάδειξη στο προεδρείο απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των  μελών του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε  περίπτωση επαναλαμβανόμενων ισοψηφιών αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.  

Άρθρο 31ο 

Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότηση σε σώμα του νέου  Διοικητικού Συμβουλίου το απερχόμενο Δ.Σ. παραδίδει στο νέο προεδρείο τα  κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου με πρωτόκολλο  παραλαβής.  

Η άρνηση του παλαιού Δ.Σ. να εκπληρώσει την υποχρέωσή του αυτή έχει  σαν συνέπεια την παραπομπή των μελών του στο Π.Σ. με το ερώτημα της άμεσης  διαγραφής. 

Άρθρο 32ο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα, σε τόπο  και χρόνο που καθορίζονται από την αρχή της θητείας του και ανακοινώνονται στα  μέλη του σωματείου.  

Έκτακτα μπορεί το Δ.Σ. να συγκληθεί από τον Πρόεδρο ή μετά από έγγραφη  αίτηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών που θα περιέχει το σκοπό και τους λόγους  που ζητούν την έκτακτη σύγκληση. Σε περίπτωση άρνησης ή αμέλειας του  προέδρου, το Δ.Σ. συγκαλείται κατευθείαν από τον αντιπρόεδρο ή από τα τέσσερα  (4) μέλη που ζήτησαν την έκτακτη σύγκληση, εφ` όσον έχουν παρέλθει δέκα  εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του γραπτού αιτήματος, υποκαθιστώντας τον  Πρόεδρο στις αρμοδιότητές του που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη σύγκληση  της έκτακτης αυτής συνεδρίασης του Δ.Σ.  

 Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται κοινοποίηση και ανάρτηση στα γραφεία  τουλάχιστον 24 ώρες πριν και με αναφορά του χώρου, του χρόνου και των θεμάτων  της Ημερήσιας Διάταξης.  

Άρθρο 33ο 

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. απαιτείται απαρτία άνω του ½ των μελών, δηλ.  τουλάχιστον πέντε (5).  

Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται σε δύο (2)  εργάσιμες ημέρες (με την ίδια απαρτία). Ο Πρόεδρος με τον Γενικό Γραμματέα  καταρτίζουν την Ημερήσια Διάταξη και την ανακοινώνουν στα γραφεία της  Ένωσης, προκειμένου για τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον 48 ώρες πριν και  προκειμένου για έκτακτες συνεδριάσεις τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Κάθε μέλος του  Δ.Σ. μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. Τα εκτός Ημερήσιας Διάταξης  θέματα συζητούνται στο τέλος.  

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές εκτός αν υπάρξει αντίθετη απόφαση  του Δ.Σ. μετά από πρόταση τουλάχιστον 2 μελών.  

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. δικαίωμα λόγου μπορεί να δοθεί στα μέλη των  επιτροπών και σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του σωματείου παρευρίσκεται.  Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών,  εκτός αν ο νόμος ή το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Η ψηφοφορία είναι φανερή,  εκτός εάν πρόκειται για προσωπικά θέματα, ή αν το ζητήσει το ½ των παρόντων. Σε  περίπτωση ισοψηφίας και μόνο για φανερή ψηφοφορία υπερισχύει η άποψη υπέρ  της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος.  

Άρθρο 34ο 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ατομικά και συλλογικά  υπεύθυνα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους που απορρέουν από το νόμο, το  καταστατικό του σωματείου και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς  και για τις αποφάσεις που παίρνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλος του Δ.Σ. που  διαφωνεί με απόφαση που πάρθηκε είναι υποχρεωμένο να την σεβαστεί, όσον  αφορά τα πρακτικά του καθήκοντα σε σχέση με αυτή την απόφαση, μπορεί όμως να  διαχωρίσει την θέση του αποποιούμενος της ανάλογης ευθύνης.  

Άρθρο 35ο 

Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής  Επιτροπής, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Εφορευτικής Επιτροπής, είναι  τιμητική.  

Δεν επιτρέπεται η καταβολή αντιμισθίας για τις υπηρεσίες που προσφέρουν  στο σωματείο καθώς και η σύναψη σύμβασης εργασίας ή έργου με αυτό.  Στα μέλη του Δ.Σ. και της Εξ. Επιτροπής μπορεί να καταβάλλονται έξοδα  επί αποδείξει, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. Ειδικά στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο 

και τον Γεν. Γραμματέα είναι δυνατή έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. η καταβολή  αποζημίωσης, ημεραργιών, εξόδων παράστασης και εξόδων για την κίνησή τους,  των οποίων το ύψος καθορίζεται στον προϋπολογισμό κάθε χρόνου.  

Τα μέλη του Δ.Σ. απαγορεύεται να είναι μεταξύ τους συγγενείς μέχρι και  του δεύτερου βαθμού.  

Μέλος του Δ.Σ. που απουσίασε από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις  του Συμβουλίου χωρίς αιτία δικαιολογημένη κατά την κρίση του Δ.Σ. και η οποία  θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί έγκαιρα, ή από δέκα (10) συνεδριάσεις συνολικά  κατά τη θητεία του Δ.Σ, εξαιρουμένης αποκλειστικά της περιπτώσεως σοβαρού  λόγου υγείας που έχει κοινοποιηθεί έγκαιρα στο Δ.Σ., θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί,  και αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό του σύμφωνα με το καταστατικό,  χωρίς άλλη διαδικασία ενημέρωσής του ή εκ νέου κλήσης του στο Δ.Σ. 

Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να υποβάλλει παραίτηση και αναπληρώνεται από τον  πρώτο αναπληρωματικό του συνδυασμού του ή από τον πρώτο επιλαχόντα.  Στην περίπτωση παραίτησης ανεξάρτητου ή εξάντλησης των  αναπληρωματικών του συνδυασμού η θέση παραμένει κενή. Το Δ.Σ. εξακολουθεί  να λειτουργεί με το 1/3 των θέσεων του κενό. Σε περίπτωση που οι κενές θέσεις  περάσουν το 1/3 των μελών του Δ.Σ. (4) προκηρύσσονται αρχαιρεσίες για εκλογή  νέου Δ.Σ.  

Προ της λήξεως της θητείας του, το Δ.Σ. μπορεί να παυθεί με απόφαση  τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. που παίρνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μετά από  πρόταση μομφής που υπογράφεται τουλάχιστον από το 1/5 των ταμειακά εντάξει  μελών. Ειδικά σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται απαρτία 50%+1 των ταμειακώς  εντάξει μελών.  

Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να καθαιρεθεί, μετά από απόφαση της Γ.Σ. μόνο, και  με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, για παράβαση των καθηκόντων του. Την  πρόταση μομφής που συνεπάγεται την καθαίρεση, μπορεί να την κάνει το 1/10 των  μελών της Ένωσης.  

Άρθρο 36ο 

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του  Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών και την  εύρυθμη λειτουργία του σωματείου. Μαζί με τον Γενικό Γραμματέα καταρτίζουν  την Η.Δ. των συνεδριάσεων, υπογράφουν όλα τα σχετικά έγγραφα του σωματείου  και είναι υπεύθυνοι για την εκπροσώπηση της Ένωσης ενώπιον κάθε δικαστικής και  διοικητικής αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και έναντι τρίτων. Επίσης ο  Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία υπογράφουν τα σχετικά  εντάλματα πληρωμών και θεωρούν τα γραμμάτια εισπράξεων.  

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται, αναπληρώνει ο  Αντιπρόεδρος, σε όλα τα καθήκοντά του και τις αρμοδιότητές του. Εάν αυτός  απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που εκλέγεται με  μυστική ψηφοφορία.  

Όταν ο Πρόεδρος αποχωρήσει από τη θέση του για οποιονδήποτε λόγο τότε  τον αντικαθιστά ο Πρόεδρος που εκλέγεται από το Συμβούλιο γι` αυτό το σκοπό,  σύμφωνα με το άρθρο 30. Το ίδιο γίνεται και για τα άλλα μέλη του Προεδρείου. Οι  παραπάνω όταν παραιτηθούν από τη θέση τους μπορούν να παραμείνουν ως μέλη  του Δ.Σ. ή/και να εκλεγούν σε άλλη θέση του Προεδρείου.  

Ο Αντιπρόεδρος μπορεί να είναι υπεύθυνος για τις δημόσιες και διεθνείς  σχέσεις της Ένωσης.  

Άρθρο 37ο 

Ο Γενικός Γραμματέας είναι επικεφαλής όλου του υπηρεσιακού μηχανισμού  του σωματείου και διεξάγει την αλληλογραφία του, την οποία και υπογράφει μαζί με  τον Πρόεδρο, φυλάσσει τη σφραγίδα της Ένωσης και τηρεί το βιβλίο μητρώου 

μελών, τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων, το βιβλίο  πρωτοκόλλου και κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό εκτός  από τα βιβλία του Ταμείου. Είναι υπεύθυνος για το αρχείο της Ένωσης και μαζί με  τον Αντιπρόεδρο εισηγούνται μέτρα για την συντήρηση και αξιοποίησή του. Επίσης  μαζί με τον Αντιπρόεδρο επιμελούνται των θεμάτων της βιβλιοθήκης και εισηγούνται  για την συγκρότηση και λειτουργία της προς το Δ.Σ.  

Τον Γ.Γ. όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται αναπληρώνει ο Ειδικός  Γραμματέας.  

Ο Ειδικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών  των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τηρεί τον κατάλογο συμμετοχής  των μελών σε εκδηλώσεις περιορισμένου αριθμού (διαπιστεύσεις) κ.λ.π. Επίσης  αναπληρώνει τον Ταμία σύμφωνα με το Άρθρο 38 του παρόντος Καταστατικού

Άρθρο 38ο  

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά γενικά ζητήματα του σωματείου.  Φροντίζει για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, την είσπραξη των εσόδων και την  πληρωμή των εξόδων και την τήρηση των σχετικών λογιστικών βιβλίων και είναι  προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα που διαχειρίζεται.  

Η είσπραξη των εσόδων γίνεται με γραμμάτια, τα οποία υπογράφουν ο Ταμίας  μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, και η πληρωμή εξόδων με  εντάλματα που εκδίδονται, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., θεωρούνται από τον  Πρόεδρο και τον Γ.Γ. και υπογράφονται από τον Ταμία.  

Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να καταθέτει τα χρήματα τα οποία εισπράττει  σε αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Από τα  χρήματα αυτά κρατά στα χέρια του μέχρι 3.000,00ευρώ για την αντιμετώπιση των  τακτικών εξόδων του σωματείου.  

Η ανάληψη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα και για ποσό  έως και των 3.000ευρώ/μήνα γίνεται με εντάλματα (όπως επιταγές) που  συνυπογράφουν ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας, ενώ η ανάληψη  ποσού άνω των 3.000 ευρώ και έως 10.000 ευρώ γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και  σύμφωνη γνώμη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Για την ανάληψη μεγαλύτερου  χρηματικού ποσού από τις 10.000,00ευρώ πρέπει να υπάρχει απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης.  

Τον ταμία όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται αναπληρώνει ο Ειδικός  Γραμματέας.  

Στην περίπτωση που ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται παραπάνω από δύο  συνεχείς μήνες, ή δεν υποδεικνύει τον αναπληρωτή του, τότε θεωρείται ότι  παραιτήθηκε από Ταμίας και το Δ.Σ. εκλέγει νέον.  

Τα ανωτέρω ποσά που κρατά στα χέρια του ο ταμίας για την αντιμετώπιση  των τακτικών εξόδων του σωματείου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση  Γενικής Συνέλευσης, χωρίς αυτό να συνιστά τροποποίηση του καταστατικού. 

Άρθρο 38Αο 

Το Δ.Σ. μπορεί, εφόσον κρίνει σκόπιμο, να συστήσει επιτροπές για την  προώθηση των σκοπών του σωματείου, την αντιμετώπιση των διαφόρων αναγκών  του και την καλύτερη λειτουργία του.  

Οι επιτροπές απαρτίζονται από μέλη του σωματείου που εκλέγονται από  ομάδες μελών του που έχουν ίδιο αντικείμενο ή ενδιαφέρον εργασίας, ως  ειδικότεροι εκπρόσωποί τους. Προκειμένου να εκλεγεί ειδικότερος εκπρόσωπος  μιας τέτοιας ομάδας μελών θα πρέπει να έχουν εκφράσει έγγραφα την επιθυμία τους  για τη συμμετοχή τους στην ομάδα τουλάχιστο 10 μέλη με το ίδιο αντικείμενο ή  ενδιαφέρον εργασίας, οπότε το Δ.Σ. οφείλει να μεριμνήσει για την εκλογή του  εκπροσώπου από τα μέλη της ομάδας αυτής. Τα μέλη του σωματείου μπορεί να 

συμμετέχουν σε όσες από τις ομάδες αυτές επιθυμούν, εφ` όσον αποδεδειγμένα  ασχολούνται με το αντικείμενο ή το ενδιαφέρον της αντίστοιχης ομάδας.  Οι επιτροπές και τα μέλη τους ενεργούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που  τους έχουν ανατεθεί και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αναπτύξουν δράση  ανεξάρτητη και ανεξέλεγκτη από το Δ.Σ.  

Συνεδριάζουν τακτικά μία φορά το δίμηνο και έκτακτα όποτε κριθεί  αναγκαίο από τα μέλη τους.  

Οι επιτροπές ή μέλος τους, μπορεί να εισηγούνται στο Δ.Σ. και να  εκφράζουν συμβουλευτικά την θέση τους επί των θεμάτων του αντικειμένου ή του  ενδιαφέροντός τους.  

Στα μέλη των επιτροπών αυτών δεν επιτρέπεται η καταβολή αντιμισθίας για  τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο σωματείο καθώς και η σύναψη σύμβασης  εργασίας ή έργου με αυτό.  

Άρθρο 39ο 

 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3)  αναπληρωματικά μέλη, -τακτικά μέλη της Ε.Φ.Ε. τουλάχιστον επί τριετία- και έχει  σαν αποστολή τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του σωματείου, από την  άποψη της νομιμότητας των οικονομικών του και εποπτεύει για την τήρηση του  νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης από το  Διοικητικό Συμβούλιο.  

Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής που εκλέχτηκαν συνέρχονται σε σώμα  σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ανακήρυξή τους από την εφορευτική  επιτροπή, υπό την προεδρεία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου ή του πρώτου σε  σταυρούς του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού και εκλέγουν Πρόεδρο και  Αναπληρωτή Πρόεδρο με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Για την εκλογή  του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου της Εξελεγκτικής Επιτροπής  εφαρμόζονται κατ` αναλογία τα άρθρα για την εκλογή του Προεδρείου του Δ.Σ.  

Στις συνεδριάσεις της Ε.Ε. απαιτείται απαρτία άνω του ½ των μελών, δηλ.  τουλάχιστον δύο (2). Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστο ανά  τετράμηνο, σε τόπο και χρόνο που καθορίζονται από την αρχή της θητείας τους και  ανακοινώνονται στα μέλη του σωματείου. Έκτακτα συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή  από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή όταν κωλύεται, για να  εξετάσει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μελών σύμφωνα με τα άρθρα του  παρόντος καταστατικού. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται κοινοποίηση και  ανάρτηση στα γραφεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν και με αναφορά του χώρου, του  χρόνου και των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις  αποφάσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής και μόνο για φανερή ψηφοφορία υπερισχύει  η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος και μόνον αυτός.  

Η Εξελεγκτική Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των απαραίτητων  δικαιολογητικών των υποψηφίων μελών και εισηγείται προς το Δ.Σ. για την εγγραφή  των δοκίμων μελών καθώς και για την μετατροπή των δοκίμων σε τακτικά.  

Για να εκπληρώσει τα παραπάνω καθήκοντά της η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει  δικαίωμα να βλέπει και να ελέγχει οποτεδήποτε όλα τα βιβλία που τηρεί το σωματείο  και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις τόσο προς το Δ.Σ. όσο και προς τη Γ.Σ. Σε  περίπτωση που θα διαπιστώσει σοβαρή ανωμαλία, έχει δικαίωμα να ζητήσει από το  Δ.Σ. τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ.  

Το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ μέσα σε είκοσι (20) ημέρες  από την υποβολή της σχετικής αίτησης.  

Σε περίπτωση που το εικοσαήμερο αυτό θα περάσει χωρίς να συγκληθεί η  Γ.Σ. τότε τη συγκαλεί η Εξελεγκτική Επιτροπή.  

Μετά από απόφαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής ο Πρόεδρός της μπορεί να  καλέσει το Δ.Σ. σε κοινή συνεδρίαση (Μικτό Συμβούλιο) για να λάβουν αποφάσεις 

σε ζητήματα που νομίζει ότι χρειάζονται τέτοια απόφαση επειδή είναι σοβαρά. Το  Δ.Σ. δεν μπορεί να αρνηθεί αυτή τη σύγκληση, αν όμως νομίζει ότι η Εξελεγκτική  παρεμβαίνει και υπεισέρχεται καταχρηστικά στα δικά του δικαιώματα τότε φέρνει  την απόφαση του Μικτού Συμβουλίου μπροστά σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την  οποία έχει δικαίωμα να συγκαλέσει για αυτό το σκοπό.  

Η Εξ. Επιτροπή εξακολουθεί να λειτουργεί με το 1/3 των θέσεών της κενό. Σε  περίπτωση που οι κενές θέσεις περάσουν αυτό το ποσοστό, οπότε δεν μπορεί να  επιτευχθεί απαρτία, προκηρύσσονται αρχαιρεσίες για εκλογή νέας Εξ. Επιτροπής, της  οποίας η θητεία λήγει με την λήξη της θητείας του Δ.Σ., εκτός αν οι αρχαιρεσίες  έχουν πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 μηνών από την λήξη  της θητείας του ΔΣ, οπότε η θητεία της νεοεκλεγείσας Εξ. Επιτροπής παρατείνεται  έως της λήξεως της επόμενης θητείας του Δ.Σ.  

Στην περίπτωση των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη της Εξ. Επιτροπής πριν  από την λήξη της διετίας, τις αρχαιρεσίες αυτές μπορεί να τις διεξάγει η Εφορευτική  Επιτροπή που είχε εκλεγεί για την πραγματοποίηση των τελευταίων αρχαιρεσιών για  όλα τα όργανα της Ένωσης, εφ` όσον η πλειοψηφία των μελών της συμφωνήσει,  οπότε και δεν απαιτείται προκήρυξη Γ.Σ. για την εκλογή νέας εφορευτικής επιτροπής  και την ημερομηνία για τις αρχαιρεσίες καθορίζει η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία  έχει και την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα, και σύμφωνα με τα ισχύοντα στο  παρόν Καταστατικό, τα μέλη της Ένωσης.  

Σχετικά με την παράδοση παραλαβή της απερχόμενης προς το νεοεκλεγείσα  Εξ. Επιτροπή καθώς επίσης και όσον αφορά την παραίτηση μελών, την παύση ή την  καθαίρεσή τους, εφαρμόζονται κατ` αναλογίαν τα αντίστοιχα άρθρα για το Δ.Σ. 

Άρθρο 40ο 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του σωματείου γίνονται από  τριμελή Εφορευτική Επιτροπή.  

Η εκλογή των τριών τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών της  Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Τακτική  Συνέλευση των μελών.  

Αμέσως μετά η Επιτροπή συνέρχεται και τα τακτικά μέλη της εκλέγουν τον  Πρόεδρο και το Γραμματέα της και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους. Η  Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την γνωστοποίηση των ονομάτων των  υποψηφίων ή των συνδυασμών υποψηφίων, την εκτύπωση των ψηφοδελτίων και  την πιθανή αποστολή τους στα μέλη εκτός της έδρας της Ένωσης καθώς και την  νόμιμη παραλαβή αυτών των ψηφοδελτίων και γενικά μεριμνά για την ομαλή και  νόμιμη ψηφοφορία.  

Άρθρο 41ο 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ε.Φ.Ε. αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη,  που εκλέγονται μαζί με τρία (3) αναπληρωματικά.  

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα  πρέπει να είναι τακτικά μέλη της Ε.Φ.Ε. τουλάχιστον επί πενταετία.  

Άρθρο 42ο  

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εκλέχτηκαν συνέρχονται σε σώμα  σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ανακήρυξή τους από την εφορευτική  επιτροπή, υπό την προεδρεία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου ή του πρώτου σε  σταυρούς του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού και εκλέγουν Πρόεδρο και  Αναπληρωτή Πρόεδρο με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Για την εκλογή  του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου  εφαρμόζονται κατ` αναλογία τα άρθρα για την εκλογή του Προεδρείου του Δ.Σ. 

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα, όταν παραβρίσκονται τα τρία  (3) τουλάχιστον μέλη του και εκδικάζει κάθε παράπτωμα μέλους της Ε.Φ.Ε., ύστερα  από παραπομπή της υπόθεσης σε αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκπρόσωπος  του Δ.Σ. που έχει ορισθεί για αυτό το σκοπό κατά περίπτωση, παρουσιάζει στο  Πειθαρχικό Συμβούλιο κάθε περίπτωση παραπομπής. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο  κρίνει κατά συνείδηση την ουσία της υπόθεσης, χωρίς να δεσμεύεται από  οποιοδήποτε τύπο και οι αποφάσεις που παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των  μελών που κάθε φορά παραβρίσκονται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας και  μόνο για φανερή ψηφοφορία υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο  Πρόεδρος και μόνον αυτός.  

Το Π.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί με το 2/5 των θέσεων του κενό. Σε  περίπτωση που οι κενές θέσεις περάσουν αυτό το ποσοστό, οπότε δεν μπορεί να  επιτευχθεί απαρτία, προκηρύσσονται αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Π.Σ., του οποίου η  θητεία λήγει με την λήξη της θητείας του Δ.Σ., εκτός αν οι αρχαιρεσίες έχουν  πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 μηνών από την λήξη της  θητείας του ΔΣ, οπότε η θητεία του νεοεκλεγέντος Π.Σ. παρατείνεται έως της λήξεως  της επόμενης θητείας του Δ.Σ.  

Στην περίπτωση των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Π.Σ. πριν από την λήξη  της διετίας, τις αρχαιρεσίες αυτές μπορεί να τις διεξάγει η Εφορευτική Επιτροπή που  είχε εκλεγεί για την πραγματοποίηση των τελευταίων αρχαιρεσιών για όλα τα όργανα  της Ένωσης, εφ` όσον η πλειοψηφία των μελών της συμφωνήσει, οπότε και δεν  απαιτείται προκήρυξη Γ.Σ. για την εκλογή νέας εφορευτικής επιτροπής και την  ημερομηνία για τις αρχαιρεσίες καθορίζει η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία έχει και  την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα, και σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν  Καταστατικό, τα μέλη της Ένωσης.  

Σχετικά με την παράδοση παραλαβή του απερχόμενου προς το νεοεκλεγέν  Π.Σ. καθώς επίσης και όσον αφορά την παραίτηση μελών, την παύση ή την  καθαίρεσή τους, εφαρμόζονται κατ` αναλογίαν τα αντίστοιχα άρθρα για το Δ.Σ. 

Άρθρο 43ο 

Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκτελούνται αμέσως και  κοινοποιούνται με ευθύνη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εντός 10 (δέκα) ημερών στα  Πειθαρχικά ελεγκτέα μέλη, με επιστολικό ή/και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι ποινές  γνωστοποιούνται και στα λοιπά μέλη της Ένωσης, (όπως, ενδεικτικά, με ανάρτηση  στα γραφεία ή/και στην ιστοσελίδα της Ένωσης, με επιστολικό ή/και ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο κ.α.) εξαιρουμένης της ποινής της περιπτώσεως του Άρθρου 44α. Ο  ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση η οποία  αποφασίζει σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό.  

Κατά των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να ασκήσει  προσφυγή στη Γ.Σ. οποιοδήποτε μέλος.  

Η προσφυγή στη Γ.Σ. δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης του  Πειθαρχικού Συμβουλίου.  

Άρθρο 44ο 

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει τις εξής ποινές : 

α) Απλή επίπληξη.  

β) Επίπληξη που ανακοινώνεται στα μέλη του σωματείου.  

γ) Πρόστιμο μέχρι 3.000,00ευρώ  

δ) Προσωρινή αποβολή από το σωματείο μέχρι ένα χρόνο και  

ε) Οριστική αποβολή ή διαγραφή (σύμφωνα και με το άρθρο 17ο)  Η ποινή είναι ανάλογη προς τη βαρύτητα του Πειθαρχικού Παραπτώματος.  Το ανωτέρω ποσό προστίμου που επιβάλλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο  

μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, χωρίς αυτό να  συνιστά τροποποίηση του καταστατικού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: Αρχαιρεσίες και ψηφοφορίες  

Άρθρο 45ο 

Η θητεία των μελών των συλλογικών οργάνων είναι διετής και λήγει μετά  την ολοκλήρωση της εκλογής των νέων οργάνων. Όλα τα συλλογικά όργανα  εκλέγονται ταυτόχρονα και η θητεία τους διαρκεί το αυτό χρονικό διάστημα.  

Σε περίπτωση αναπληρωματικής εκλογής, η θητεία των νέων μελών που  εξελέγησαν διαρκεί για το υπόλοιπο διάστημα, μέχρις ότου συμπληρωθεί η διετία.  Σε περίπτωση που παραιτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προτού συμπληρώσει το  μισό χρόνο της θητείας του, εκλέγεται το νέο Δ.Σ. για το υπόλοιπο διάστημα και δεν  γίνεται εκλογή για τα υπόλοιπα συλλογικά όργανα, που διατηρούνται στη θέση  τους, μέχρι να λήξει η θητεία τους.  

Σε περίπτωση που το Δ.Σ. παραιτηθεί ή παυθεί μετά το πέρασμα του μισού  της θητείας του εκλέγεται νέο, μαζί με τα άλλα όργανα του σωματείου για διετή  θητεία  

Η θητεία των μελών των οργάνων του σωματείου αρχίζει από την  ανακήρυξή τους ως επιτυχόντων από την Εφορευτική Επιτροπή και λήγει την  αντίστοιχη ημερομηνία του μεθεπόμενου έτους.  

Μέχρι όμως να εκλεγούν ή διορισθούν νέα σωματειακά όργανα, τα παλαιά  εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους όχι όμως για χρονικό διάστημα  μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες, από την ημέρα που έληξε κανονικά η θητεία τους ή  παραιτήθηκαν.  

Άρθρο 46ο 

Η Εφορευτική Επιτροπή, πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των  εκλογών, ανακοινώνει τον εκλογικό κατάλογο που περιλαμβάνει τα μέχρι και της  προηγούμενης τακτοποιημένα ταμειακά μέλη.  

Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων, για  την καταλληλότητα της κάλπης και για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες.  Η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να στείλει εγκαίρως ψηφοδέλτια στα  εκτός της έδρας της Ένωσης και άνω των 200χιλιομέτρων διαμένοντα μέλη, τα οποία  μέχρι την ημέρα των εκλογών μπορούν να στείλουν είτε με συστημένη επιστολή είτε  με ταχυδρομική υπηρεσία επί αποδείξει (courier ), τα ψηφοδέλτια με τρόπο που να  διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας.  

Η Εφορευτική Επιτροπή πέντε (5) ολόκληρες εργάσιμες ημέρες πριν από τη  διεξαγωγή των εκλογών, ανακοινώνει επίσημα τους καταλόγους των υποψηφίων, που  έχουν υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας μέχρι και της προηγούμενης. Αίτηση  μπορούν να υποβάλλουν τα ταμειακά εντάξει μέλη του συλλόγου, εκτός από τα  παραπάνω εξαιρούμενα. Την ημέρα της ψηφοφορίας που είναι μυστική, η εφορευτική  επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίζει και στη  συνέχεια ο πρόεδρός της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας στις 9π.μ.  

Η ημέρα των αρχαιρεσιών καθορίζεται από απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης. Η ψηφοφορία διαρκεί από τις 9.00 π.μ. ως τις 8.00 μ.μ. και γίνεται με  την επίδειξη της αστυνομικής ή επαγγελματικής ταυτότητας του μέλους. 

Άρθρο 47ο 

Εκλογικό σύστημα:  

Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται συνδυασμοί υποψηφίων ή και μεμονωμένοι  υποψήφιοι.  

Το εκλογικό σύστημα που εφαρμόζεται είναι η απλή αναλογική. Κάθε  συνδυασμός έχει ενιαίο ψηφοδέλτιο για όλα τα όργανα του σωματείου, χωρίς να  απαιτείται να διαθέτει υποψηφίους σε όλα τα όργανα. Στην περίπτωση που κάποιος 

συνδυασμός δεν έχει υποψήφιους για ορισμένα όργανα, οι έδρες για τα όργανα αυτά  μοιράζονται μεταξύ των λοιπών συνδυασμών που διαθέτουν υποψήφιους.  Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει τόσους σταυρούς όσα και τα μέλη  του οργάνου για το οποίο ψηφίζει. Ψηφοδέλτιο με περισσότερους σταυρούς  προσμετράται απλά στον συνδυασμό.  

Στην περίπτωση που συμφωνηθεί το ψηφοδέλτιο να είναι κοινό, τότε κάθε  ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι 4 σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι  2 για τα άλλα όργανα. Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς θεωρούνται άκυρα.  

Στην περίπτωση που έχουν δηλωθεί υποψηφιότητες για την κατάρτιση κοινού  ψηφοδελτίου αλλά υπάρξει κατάθεση (είτε από μεμονωμένο υποψήφιο είτε από  συνδυασμό) ξεχωριστού ψηφοδελτίου εντός των χρονικών ορίων που προβλέπεται  από το παρόν καταστατικό, η Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει την ανακήρυξη των  καταλόγων των υποψηφίων για 24 ώρες (τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν τις εκλογές)  και καλεί όσους είχαν δηλώσει υποψηφιότητα για κοινό ψηφοδέλτιο να δηλώσουν  εάν επιθυμούν να καταρτίσουν ψηφοδέλτιο ή ψηφοδέλτια ή εάν επιθυμούν να  μετέχουν ως μεμονωμένοι υποψήφιοι. Στην παραπάνω κατάρτιση ψηφοδελτίων και  μεμονωμένων υποψηφιοτήτων μπορούν να συμμετάσχουν μόνον όσοι είχαν  καταθέσει αίτηση υποψηφιότητας έγκαιρα (δηλαδή πέντε ολόκληρες εργάσιμες  ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών). 

Άρθρο 48ο 

Μπορούν να παραβρίσκονται και να παρακολουθούν και οι υποψήφιοι ή  γραπτά ορισμένοι αντιπρόσωποί τους. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική  Επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η  διαλογή γίνεται μπροστά σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία.  Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική  Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και ανακοινώνει την απόφαση. Στην αρχή γίνεται  καταμέτρηση των ψηφοδελτίων του κάθε συνδυασμού και βγαίνει ο αριθμός των  εδρών που παίρνει καθένας στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ακολουθεί η καταμέτρηση  των ψήφων που πήρε ο κάθε υποψήφιος. Τέλος γίνεται η ανακήρυξη των  υποψηφίων που εκλέχτηκαν.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: Διάλυση – Εκκαθάριση  

Άρθρο 49ο 

Το σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος.  Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η περιουσία του διατίθεται στο ταμείο  αλληλοβοηθείας ή, εφ`όσον δεν υπάρχει, στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Β΄Δ/νση, πρ. ΤΑΙΣΥΤ) ή  στον καθολικό του διάδοχο, και το αρχείο του στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ή  στην αντίστοιχη υπηρεσία του αρμόδιου Υπουργείου που λειτουργεί κατά το χρόνο  της διάλυσης, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση.  Εάν μέσα σε πέντε (5) έτη από τη διάλυσή της η Ε.Φ.Ε. δεν ανασυσταθεί, τότε  το αρχείο της περιέρχεται οριστικά στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ή την  αντίστοιχη υπηρεσία του αρμόδιου Υπουργείου που λειτουργεί κατά το χρόνο της  διάλυσης ή όπου έχει διατεθεί με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. » 

Άρθρο 50ο 

Αποφασισθείσης της διαλύσεως, το Σωματείο τελεί αυτοδίκαια υπό  εκκαθάριση, λογίζεται δε υφιστάμενο, μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και για τις  ανάγκες αυτής. 

Άρθρο 51ο 

Η εκκαθάριση γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και  διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της δικαστικής εκκαθάρισης της  κληρονομιάς, εφαρμοζομένων ανάλογα.  

Σε περίπτωση έλλειψης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου  για τη διενέργεια της εκκαθάρισης. Διορίζεται εκκαθαριστής ένας ή περισσότεροι  από το αρμόδιο, από τον τόπο της έδρας του Σωματείου, Μονομελές Πρωτοδικείο  Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 740 και 786 Κώδικα Πολιτικής  Δικονομίας.  

Ο χρόνος για τη διενέργεια της εκκαθάρισης δε μπορεί να είναι μεγαλύτερος  του έτους.  

Παράταση του χρόνου αυτού είναι δυνατή επί τρίμηνο μόνο, εφ΄ όσον  συντρέχουν σοβαροί λόγοι, κατά την κρίση του Πρωτοδικείου.  

Ο εκκαθαριστής είτε είναι αυτός το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου,  είτε ο διορισμένος από το ανωτέρω δικαστήριο, είναι υποχρεωμένος όπως, μετά το  πέρας του έργου του, υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή, έκθεση περί των  ενεργειών του, προς εκκαθάριση της περιουσίας του Σωματείου.  

Άρθρο 52ο 

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται με  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου,  σύμφωνα με την κρίση του τελευταίου τούτου, των διατάξεων του Αστικού Κώδικα  και του εισαγωγικού αυτού Νόμου, του Νόμου περί Σωματείων και εν γένει του  Νόμου και του τυχόν συνταχθησομένου Εσωτερικού Κανονισμού του Σωματείου.  

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 52 άρθρα, ψηφίστηκε στο σύνολό του  από τη Γενική Συνέλευση των μελών των ενώσεων φωτορεπόρτερ, Ε.Φ.Ε., Ε.Ν.Ε.Φ.,  ΠΕ.ΦΩΤ. και ανεξάρτητων επαγγελματιών του κλάδου, τροποποιήθηκε δε κατά την  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας της 13  ης -12-2007 και εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ.1750/2008 Απόφαση του Πρωτοδικείου  Αθηνών, καθώς και κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης  Φωτορεπόρτερ Ελλάδας της 28-01-2011 και αφού εγκριθεί από το Πρωτοδικείο  Αθηνών θα ρυθμίζει στο μέλλον τη λειτουργία και δράση του σωματείου.  

Τα μέλη των ενώσεων που έχουν εγγραφεί στα σωματεία μέχρι τις 31-12-90  θεωρούνται ότι έχουν τα προσόντα που προβλέπει το καταστατικό αυτό για την  εγγραφή ως ιδρυτικά μέλη. 

Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2011  

Ακολουθούν οι υπογραφές του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.   Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Το μέλος  Παπαθανασίου Γεώργιος Τσερπέλης Κώστας Λώλος Μάριος 


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2o ΜΕΡΟΣ (ΛΗΨΗ ΕΔΩ)

Πρός τα μέλη της Ε.Φ.Ε                                                                                                                                                                                                                                     Αθήνα 17-10-91 | Αρ. Πρωτ. Ι

Α
γαπητοί συνάδελφοι,                                                                                                                                                                                                                                                                                

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ενοποίησης του κλάδου και τυπικά, με την υπ’ αριθμ. 2720/1991 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Διαδικασίας) και σε συνέχεια με την συγ κρότηση σε σώμα του Δ.Σ που διορίσθηκε με την παραπάνω απόφαση ως εξής: 

Πρόεδρος και Αγγελόπουλος. Ζήσης Αντιπρόεδρς: Κομίνης Κώστας Γεν. Γραμματέας: Καραγεώργος Βασίλης Ειδ. Γραμματέας: Αποστολόπουλος Νίκος Ταμίας: 

Κουτσαυτικης Κώστας Μέλη: Αρβανίτης Χρήστος, Ζουλιάτης Χρήστος Μακρής Αργύρης, Σπανόπουλος Δημήτρης 

Είναι σε όλους μας γνωστό ότι αυτή η υπόθεση μας απασχόλησε πάνω από 18 μήνες στην προσπάθεια να βρούμε την καλύ-) τερη “φόρμουλα” συνεννόηση μεταξύ των τριών Σωματείων(Ε.Φ.Ε, Ε.Ν.Ε.Φ, Π.Ε. ΦΩΤ) αλλά και των ανεξαρτήτων συναδέλφων που απαρτίζουν την ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ, Προσπαθήσαμε, στο μέτρο που ήταν δυ νατό, να σταθούμε περισσότερο στα σημεία που μας ενώνουν και όχισ’ αυτά που μας χωρίζουν και να δημιουργήσουμε ένα Καταστατικό που να καλύπτει και τους νέους δυναμικούς συναδέλφους, που είναι η σημερινή ” αιχμή” του Φωτορεπορτάζ στην Ελλάδα, αλλά και τους πα λαιότερους συναδέλφους που πολλά έχουν προσφέρει τόσα χρόνια στο επάγγελμά μας, και το πετύχαμε. Αυτή την στιγμή μπορούμε να μιλάμε γιά ENA σωματείο στο χώρο του φωτορεπορτάζ. “Ένα σωματείο που έχει σαν όπλο την δύναμη των νέων και την γνώση των παλαιών συναδέλφων. ‘Ενα σωματείο που ξεκινάει με το βάρος των χρονίων προβλημάτων αλλά και την αισιοδοξία για την επιλυσή τους, φυσικά με την συμμε τοχή όλων μας.
Ο Θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτή η προσπάθεια δεν έγινε απλά για να έχουμε ένα σωματείο αντί για τρία ή τέσσερα, αλλά για μια ουσιαστική αναβάθμιση του κλάδου μας που τόσα δεινά περνάει τελευ ταία. Για την ουσιαστική και τυπική κατοχύρωση του Φωτορεπόρτερ στην Ελλάδα όπως σε όλες τις Ευρωπαικές χώρες. Για την εξύψωση του βιοτικού και κοινωνικού μας επιπέδου και την κατοχύρωση της πνευ ματικής μας ιδιοκτησίας που τόσο συχνά και από τόσους πολλούς παρα βιάζεται.
Εξυπακούεται ότι με αυτή την προσπάθεια στοχεύουμε στην επίτευξη νέων στόχων και δεν απεμπολούμε κανένα από τα ήδη κεκτη μένα δικαιωματά μας. ‘Οσον αφορά στη λειτουργία του Σωματείου από τώρα και στο εξής, θέλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι:

α) Γραφεία – Μηχανοργάνωση κλπ. Τα προσωρινά μας γραφεία είναι Χαριλάου Τρικούπη 22 στον 5ο όροφο, μέχρι να βρεθεί μόνιμη στέγη που να καλύπτει όλες τις ανάγκες του κλάδου μας(εντευκτή ριο, αίθουσα εκδηλώσεων, μουσειακός και εκθεσιακός χώρος) Τ& τηλέφωνα είναι τα 3604 340 και 36ΙΟΙ47 και το FAX 3635877, “Ήδη το νέο Δ.Σ προχωράει στην μελέτη μηχανοργάνωσης των γραφείων και μηχανογράφησης του χώρου ώστε να απλοποιηθούν οι γραφειοκρα τικές διαδικασίες(εκδόσεις πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ). Σας παρακαλούμε λοιπόν να δώσετε με προθυμία κάθε στοιχείο που θα σας ζητηθεί προκειμένου να σημπληρωθούν τα διάφορα μητρώα και καρτέλλες του Σωματείου. Σε επόμενη επικοινωνία μας θα λάβετε και ένα σχετικό ερωτηματολόγιο το οποίο και είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε και να επιστρέφετε έγκαιρα στην Ένωση ώστε να ε χουμε μια πλήρη εποπτεία του χώρου, αλλά και εσείς οι ίδιοι να εξυπηρετείστε καλύτερα αφού έτσι θα μπορούμε να σας ενημερώνουμε σωστά για όλες τις εκδηλωσεις(αθλητικές, πολιτικές, καλλιτεχνικές, κλπ) που θα δηλώσετε ότι σας ενδιαφέρουν 

β) Λειτουργία Δ.Σ: Το Δ.Σ θα συνεδριάζει κάθε Τρίτη στις 3 μμ στα γραφεία μας. Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Καταστατικού οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές για όλους τους συναδέλφους, η δε ημερήσια διάταξη θα ανακοινώνεται τουλάχιστον 24 ώρες πρίν , ώστε κάθε συνάδελφος να έχει την δυνατότητα να παρίσταται εφ’ όσον τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν τον ενδιαφέρουν.

γ) Ασφαλιστικό: Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε κάνει πρόταση στο Υπ. Κοιν. Ασφαλίσεων για τριπλασιασμό της εισφοράς μας στο ΤΑΙΣΥΤ και της σύνταξης που δίνεται σήμερα. Οποιος από τους συναδέλφους έχει εκρεμότητα ως προς την εξαγορά χρόνου προυπηρεσίας, πρέπει το ταχύτερο να τακτοποιήσει την υποθεσή του, όσο δηλ. ισχύουν οι παλιές τιμές. Οσοι συνάδελφοι δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΑΙΣΥΤ να φροντίσουν να τακτοποιηθούν μέσα στο 1991 γιατί από την Ιη Ιανουαρίου 1992 θα υπάρξουν προβλήματα.

δ) Οικονομικό: Οι συνάδελφοι θα πρέπει απαραίτητα να πληρώσουν τις συνδρομές στα προηγούμενα σωματεία τους μέχρι 30/9. από Ι/ΙΟ θα πληρώνουν στην Ε.Φ.Ε.

Σύμφωνα με αποφάσεις των ΓοΣ των Σωματείων και οι τυχόν υπάρ χουσες οφειλές θα συνυπολογισθούν στις οφειλές στην Ε.Φ.Ε. Οι συνταξιούχοι μέλη της Ε.Φ.Ε θα πληρώνουν την μισή συνδρομή (500 δρχ) Ο ε) Εφορίες – έλεγχοι: ‘Οσοι συνάδελφοι έχουν πρόβλημα με τους ελέγχους της εφορίας ( μη εφαρμογή του Ν.Σ.Κ.Κ 19ο/ο) να έλθουν άμεσα σε επαφή με το Δ.Σ. (υπευθυν. Χρ. Αρβανίτης) 

στ) Πνευματική Ιδιοκτησία (COP RIGHT)Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκε ται το θέμα της κατοχυρώσεως των πνευματικών μας δικαιωμάτων, Μετά την συνέντευξη Τύπου της Ελληνικής Πυραμίδας (στην οποία με τέχει και η Ε.Φ.Ε με τους συναδέλφους κ.κ. Αγγελόπουλο και Αποστολό πουλο) έγινε μια παράσταση στον καθηγητή κο Κουμάντο, πρόεδρο της επιτροπής για το νομοσχέδιο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας που ετοιμάζεται από τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Πολιτισμού όπου παρουσιάστηκαν οι θέσεις μας.

Πρόσφατα η Ελληνική Πυραμίδα συμμετείχε και στην υπογραφή του Καταστατικού της Ευρωπαικής Πυραμίδας στις Βρυξέλλες με 2 αντιπροσώπους μας.

Περισσότερα για όλα αυτά τα ζητήματα θα μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε στην έκτακτη Γεν. Συνέλευση που προγραμματίζεται μέσα στον προσεχή μήνα.

ΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ